Kiedy notariusz odpowiada za błędy

Rzeczpospolita (2010-04-27), autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

kwi 28, 2010

Rejent ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone klientowi wskutek swoich zaniedbań.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, taką szkodą może być zmniejszenie wartości nieruchomości wynikające z obciążenia jej po sprzedaży hipoteką zabezpieczającą dług poprzedniego właściciela. Dzieje się tak, gdy notariusz nie przesłał do sądu wniosku o wpis do księgi wieczystej aktualnego właściciela, choć miał taki obowiązek.

Wpis hipoteki obniża wartość nieruchomości. Trzeba jednakże wykazać wysokość tej szkody. Notariusz, nie przesyłając w terminie wypisu aktu notarialnego do sądu wieczystoksięgowego, narusza w sposób zawiniony swe obowiązki i dopuszcza się czynu niedozwolonego.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się w myśl art. 442 § 1 k.c. z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 kwietnia 2010 r.