Zfśś: dasz wszystkim po równo, zapłacisz składki i podatek

Rzeczpospolita (2010-04-29), autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

kwi 30, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09) Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z podstawową zasadą dysponowania środkami funduszu, określoną w art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z funduszu powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu. Świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem tej zasady nie mogą być ocenione jako świadczenia socjalne, i nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom przez system ubezpieczeń społecznych.

Z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wynika, że wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymywanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zdaniem MPiPS kryteria przyznawania pomocy z zfśs (uzależnienie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu) odnoszą się do wszystkich ulgowych usług, świadczeń i dopłat finansowanych z tego funduszu (ustawa nie przewiduje wyłączeń w tym zakresie).

Nie pobranie przez firmę czytelnika podatku od świadczenia sfinansowanego z zfśs, ale niezgodnie z ustawowymi wymogami, wiąże się zatem z dużym ryzykiem zakwestionowania takiego działania przez organy podatkowe.

Konieczność badania, czy spełnione jest kryterium socjalne, nie dotyczy wszelkich świadczeń finansowanych ze środków zfśs, a tylko tych, które mają charakter ulgowy potwierdził SN w wyroku z 23 października 2008 II PK 74/08), wskazując, że kryterium to nie dotyczy np. finansowania ze środków zfśs imprez masowych, jak pikniki, andrzejki, czy organizowania wycieczek które też mieszczą się w pojęciu działalności socjalnej jako rodzaj działalności rekreacyjnej względnie działalności w postaci różnych form krajowego wypoczynku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 kwietnia 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia we Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »