Jeśli firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem należności, to wydatki związane z jej usługami, wykazane na fakturze VAT lub prowizja stanowią koszty podatkowe. Podatnik może zaliczyć te wydatki w koszty, także wtedy, gdy podjęte działania okażą się nie do końca skuteczne.

Podatnicy, którzy mają problemy z odzyskaniem przysługujących im wierzytelności, dość często decydują się na wynajęcie firm windykacyjnych. Do niedawna zaliczenie takich wydatków do kosztów było wątpliwe, tym bardziej że również orzecznictwo NSA nie było w tym zakresie jednolite.

W związku z tym Ministerstwo Finansów w piśmie z 11 marca 2004 r. (nr PB3-580/8214-56/HR/04, niepublikowane) przedstawiło własną interpretację przepisów podatkowych dotyczących wydatków ponoszonych przez podatników w związku ze zleceniem innym podmiotom windykacji wierzytelności.

Koszty windykacji

Ministerstwo Finansów poparło stanowisko NSA wyrażone w wyroku z 15 października 1998 r. (sygn. akt I SA/Po 173/98, niepublikowany), w którym sąd uznał, że wydatki związane z windykacją należności podatnika są kosztami uzyskania przychodów także wtedy, gdy windykację prowadził inny podmiot niż komornik sądowy. Zdaniem sądu nie ulega wątpliwości, że działania prowadzone przez firmę windykacyjna i związane z tym wydatki (koszty) miały związek i wpływ na uzyskanie przychodu, skoro część należności została w ten sposób uregulowana, a brak jest przeszkód prawnych w korzystaniu z tego rodzaju metod windykacji, jeżeli są one prowadzone z zachowaniem przepisów prawą. Ministerstwo przypomniało, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), z wyjątkiem kosztów numeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Poniesione koszty windykacji należności mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, w szczególności jeśli podatnik wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem kosztu i uzyskaniem przychodu, a poniesienie wydatku będzie uzasadnione i właściwie udokumentowane. W przypadku kosztów windykacji prowadzonej przez wyspecjalizowaną,firmę wydatki te są związane z przychodami podatników, które stanowią dla nich przychody należne. Zdaniem ministerstwa działania windykacyjne prowadzone przez firmy windykacyjne i związane z tym wydatki (koszty) mają związek z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Jest to stanowisko odmienne od tego, które wyraził NSA w wyroku z 2 grudnia 2002 r. (sygn. akt I SA/Ka 1825/01, niepublikowany), kiedy uznał, iż wydarła poniesione w związku ze zleceniem specjalistycznej firmie wykonania usług.

Więcej Gazeta Prawna.