Kto powinien złożyć kwartalną deklarację VAT-7k…

Gazeta Prawna , autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

kwi 2, 2007

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, muszą złożyć deklarację kwartalną do 25 kwietnia. Obowiązek ten dotyczy też innych podatników, którzy spełnili warunki określone w ustawie o VAT i zawiadomili naczelnika urzędu skarbowego o rozliczaniu kwartalnym.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na jej cel lub rezultat. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na. zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Okresy kwartalne

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Wynika to z uregulowań art. 99 ust. 2 ustawy o VAT. Dla tych podatników przeznaczona jest deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7K.

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, oraz podatnicy, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, wykonujący wyłącznie czynności wymienione w tym przepisie, również mogą składać kwartalne deklaracje podatkowe, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa. Wyjaśnijmy jeszcze, że we wspomnianym art. 43 ust. 3 ustawy' o VAT mowa jest o rolnikach ryczałtowych. Zgodnie z tym przepisem, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku, może zrezygnować z tego zwolnienia, pod warunkiem dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 000 zł oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego i prowadzenia ewidencji.

Pisemne zawiadomienie

Warto przypomnieć również regulacje zawarte w art. 99 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami, podatnicy mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne. Nie mogą tego jednak dokonywać wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Więcej Gazeta Prawna.