Jak zagłosować przez pełnomocnika

Rzeczpospolita (2010-05-04), autor: Jakub Bołtowicz , oprac.: GR

maj 5, 2010

Możliwość głosowania przez pełnomocnika min. w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadziła ustawa z 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze prezydenta RP, ustawy – Ordynacja wyborcza (DzU nr 213, poz. 1651). Jej przepisy weszły w życie 24 grudnia 2009 r., a po raz pierwszy znajdą zastosowanie w przyśpieszanych wyborach prezydenckich, które odbędą się w niedzielę 20 czerwca 2010 r. – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak wynika z treści art. 49a ust. 1 ustawy o wyborze prezydenta RP wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej pełnomocnictwem do głosowania.

Pełnomocnikiem do głosowania nie może zostać dowolnie wskazana przez wyborcę osoba. Funkcję zastępcy może pełnić jedynie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Ustawodawca postanowił również, że pełnomocnictwo można przyjąć tylko i wyłącznie od jednej osoby.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania takich dokumentów. Wniosek w tej sprawie musi trafić do właściwego urzędu gminy najpóźniej na dziesięć dni przed dniem wyborów.

Jak wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza udzielenie pełnomocnictwa do głosowania nie pozbawia wyborcy prawa do osobistego udziału w wyborach. Wyborca, który pełnomocnictwa udzielił, może nadal pójść do urny wyborczej osobiście. Musi jednak oddać swój głos, zanim zrobi to jego pełnomocnik.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 maja 2010 r.