Przekazanie bonu towarowego nie stanowi usługi…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

kwi 2, 2007

Przekazanie bonu towarowego nie stanowi usługi

Podatnik od otrzymanego bonu towarowego o określonej wartości, który nie jest usługą, nie wystawia faktury i nie wykazuje VAT należnego. Będzie tak w sytuacji, gdy przyznanie bonu to jednostronna nieekwiwalentna inicjatywa sprzedawcy.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatniczka dokonuje zakupów artykułów spożywczych w domach handlowych. Sprzedawcy w celu pozyskania i utrzymania nabywców stosują zachętę w postaci bonów towarowych o określonej wartości nabywczej. Bony towarowe otrzymuje się po uzyskaniu wzrostu wartości zakupu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego
albo przekroczeniu wartości zakupu w danym miesiącu, określonej przez sprzedawcę. Czy otrzymany bon towarowy w ramach akcji promocyjnej należy opodatkować VAT

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów. Przy czym czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Przez dostawę towaru należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,które nie stanowi dostawy towarów.

Stosownie do art. 8 pkt 3 ustawy o VAT przez usługi rozumie się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, które są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego bon to dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sum pieniędzy lub korzystania z usług. Zatem bon . nie jest towarem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym do zakupu towarów. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary (usługi).Otrzymanie bonu nie powoduje, że po stronie podatnika następuje jakiekolwiek przysporzenie. Dopiero realizacja bonu, czyli wydanie towaru lub wykonanie usługi, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotą sprawy jest to, że przedmiotowy bon towarowy nie przysparza żadnych korzyści w momencie jego otrzymania, a dopiero w momencie jego realizacji, tj. w kolejnej transakcji, w której będzie wykorzystany jako forma zapłaty.

Więcej Gazeta Prawna.