Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć przed upływem okresu zasiłkowego

Dziennik Gazeta Prawna (2010-05-06), autor: Aneta Maj , oprac.: GR

maj 10, 2010

Jeśli pracownik leczy się u kilku lekarzy, to zwykle tylko pracodawca wypłacający mu świadczenia chorobowe wie, kiedy upływa pełny okres zasiłkowy. Może on pouczyć wciąż niezdolnego do pracy pracownika o prawie wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne, ale nie jest do tego zobowiązany.

Jak czytamy w Dzienniku Gazeta Prawnej, pracodawca będący płatnikiem świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłaca pracownikowi zasiłek chorobowy przez okres trwania niezdolności do pracy nie dłużej jednak niż do wyczerpania okresu zasiłkowego (182 albo 270 dni).

Gdy w tym okresie pracownik nie odzyska zdolności do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują jej odzyskanie, może się on starać o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Musi w tej sprawie złożyć wniosek do ZUS. Z wystąpieniem o to świadczenie nie powinien zwlekać do upływu okresu zasiłkowego.

Procedura kończąca się przyznaniem świadczenia może bowiem trwać nawet ponad miesiąc i wówczas występujący o nie może zostać bez prawa do świadczeń pieniężnych.

Zaleca się, by wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego został złożony w oddziale ZUS na co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem pełnego okresu zasiłkowego. Jeśli jednak termin ten nie zostanie dochowany, nie będzie miało to wpływu na przyznanie świadczenia i jego wysokość, ale może opóźnić wydanie decyzji, a tym samym jego wypłatę.

Nie później niż na 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego lekarz prowadzący leczenie powinien przeprowadzić badanie pracownika i ocenić, czy stan jego zdrowia uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub ewentualnie renty z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz wystawia zaświadczenie na druku ZUS N-9. Jeżeli lekarz stwierdzi, że po zakończonym okresie zasiłkowym dalsze leczenie lub rehabilitacja prowadzone przez maksymalny okres do 12 miesięcy rokują odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy, powinien go poinformować o potrzebie złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedstawiona wyżej procedura związana z przekazaniem pracownikowi informacji o potrzebie złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne przez lekarza prowadzącego nie zawsze jest możliwa do zrealizowania. Jeżeli bowiem w okresie zasiłkowym pracownik leczy się u dwóch lub więcej lekarzy i każdego z nich nie informuje o okresach niezdolności do pracy, to wówczas możliwe jest, że żaden z tych lekarzy nie wie, kiedy zostanie wyczerpany okres zasiłkowy. Żaden z nich nie dokona zatem oceny stanu zdrowia pracownika w stosownym czasie i nie poinformuje go o potrzebie złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 maja 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia we Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »