Kopie faktur można przechowywać w formie elektronicznej

Rzeczpospolita (2010-05-10), autor: Radosław Zamecki , oprac.: GR

maj 11, 2010

Z wyroku WSA w Warszawie z 8 kwietnia 2010 r. (III SA/Wa 396/10) wynika, że nie ma normatywnych przeciwwskazań do wysyłania faktury w formie papierowej i przechowywaniu jej kopii w formie elektronicznej z gotowością wydrukowania jej na każde żądanie uprawnionego organu – czytamy w Rzeczpospolitej.

Za taką wykładnią przemawiają także względy celowościowe, ekologiczne czy ekonomiczne.

Zdaniem sądu przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby do naruszenia zasady proporcjonalności, wyrażonej w art. 5 ust. 3 traktatu Wspólnot Europejskich a następnie doprecyzowanej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości min. w sprawach C-446/03 i C-361/96.

Wynika z niej, że państwa członkowskie mogą stosować tylko takie środki, które są niezbędne dla osiągnięcia celów zakładanych przez dyrektywy. Obowiązek przechowywania faktur w formie papierowej, w sytuacji gdy inne metody również zapewniają realizację celów art. 246 dyrektywy 112, jest nadmiernie dolegliwy i narusza wspomnianą zasadę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 maja 2010 r.