Szef zapłaci za brak bhp w zakładzie

Rzeczpospolita (2010-05-11), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

maj 12, 2010

Zatrudniony, który doznał uszczerbku na zdrowiu lub stał się niezdolny do pracy wskutek naruszenia przez pracodawcę obowiązku zapewnienia mu właściwych warunków pracy, może dochodzić zadośćuczynienia lub renty – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, pracownik, który wskutek zaniechania przez pracodawcę realizacji tego obowiązku doznał szkody, może żądać od niego świadczeń finansowych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Na dopuszczalność dochodzenia takich roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wskazywał wielokrotnie Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 5 lipca 2005 r. (I PK 293/04).

Pracownicy mogą bowiem występować przeciwko swoim pracodawcom przede wszystkim z żądaniem zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz renty wyrównawczej (uzupełniającej) w razie utraty zdolności do pracy, jeśli ich szkody nie zostały zaspokojone w całości przez świadczenia z ZUS.

Roszczenia te znajdują oparcie w treści art. 444 i 445 k.c. Przy czym zadośćuczynienie pieniężne, o którym mowa w art. 445 § 1 k.c. ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej pracownika wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych spowodowanych doznanym urazem. Dlatego też sąd, ustalając w trakcie procesu kwotę zadośćuczynienia, ma na uwadze rozmiar cierpień fizycznych pracownika związanych z zaistnieniem wypadku oraz dolegliwości bólowe powstałe w następstwie urazu i długotrwałego leczenia.

Natomiast w przypadku zgłoszonego przez pracownika żądania zasądzenia renty uzupełniającej przewidzianej w art. 444 § z k.c. jej celem jest doprowadzenie do zrównania sytuacji finansowej poszkodowanego pracownika z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby nie doznał wskutek wypadku uszczerbku na zdrowiu.

Pracownik musi wykazać ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego, poniesioną szkodę (zwykle jest to uszczerbek na zdrowiu) oraz związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody. Wynika to z faktu, że to na pracowniku spoczywa w tym zakresie ciężar dowodu (art. 6 k.c.).

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2010 r.


Czas pracy – regulacje prawne, praktyka stosowania przepisów oraz najlepsze rozwiązania w firmach produkcyjnych, usługowych oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych
Szkolenia w Poznaniu (17 maja) i Warszawie (28 maja)
zobacz więcej »