Sprawdź, czy dostaniesz jednorazową zapomogę z emeryturą lub rentę…

Gazeta Prawna , autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

kwi 2, 2007

Już w kwietniu niektórzy emeryci, renciści, osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne dostaną jednorazową zapomogę pieniężną. Będzie ona wypłacana w kwocie od 140 do 420 zł, w zależności od wysokości otrzymywanego świadczenia.

Zapomoga pieniężna będzie wypłacana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS, KRUS albo inny organ emerytalno-rentowy prześle kwotę zapomogi wraz z bieżącym świadczeniem.

Warunkiem otrzymania zapomogi jest pobieranie świadczenia wymienionego w tabeli. Aby ją otrzymać, jego wysokość nie może przekraczać na dzień 31 marca 2007 r. kwoty 1,2 tys. zł miesięcznie brutto. Warto zapamiętać, że przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględniana jest kwota świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi przez organy emerytalno-rentowe.

W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera więcej niż jedno świadczenie wymienione w tabeli, przy ustalaniu wysokości świadczeń na dzień 31 marca 2007 r. przyjmuje się  ich sumę. Trzeba wiedzieć, że mimo zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia wymienionego w tabeli osobie uprawnionej będzie przysługiwała tylko jedna zapomoga.

Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób, wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna lenta rodzinna. Oznacza to, że podlega ona podziałowi na równe części między uprawnionych. Do renty rodzinnej przysługuje jedna zapomoga, nawet gdy uprawnionych do renty jest kilka osób.

Więcej Gazeta Prawna.