Wpłaty na PFRON trzeba udokumentować

Rzeczpospolita (2010-05-17), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

maj 18, 2010

Jeśli firma musi uiszczać należności na fundusz, ma obowiązek wypełniania i przechowywania odpowiednich dokumentów. Jeśli jest zwolniona z opłat, też powinna móc to właściwie wykazać.

Jak informuje dziennik Rzeczpospolita pracodawca, na którym ciąży obowiązek dokonywania wpłat na PFRON, musi się w nim zarejestrować. Do tego będzie mu potrzebna deklaracja DEK-Z.  Natomiast informację INF-i-Z przesyła pracodawca, który jest zwolniony z dokonywania wpłat.

Dokumenty zgłoszeniowe trzeba ostemplować pieczątką firmową pracodawcy, opatrzyć imienną pieczątką oraz podpisem osoby umocowanej do reprezentowania pracodawcy, tzn.:

• osób prawnych i spółek kapitałowych: członka zarządu, członków zarządu, prokurentów (zgodnie z zasadami reprezentacji wymienionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym);


• osób fizycznych lub spółek osobowych: właściciela, współwłaścicieli, wspólników;

• jednostek sfery budżetowej i instytucji publicznych: kierowników, dyrektorów, dowódców itp.


W przypadku innych osób konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa dla czynności związanych z wpłatami obowiązkowymi oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu.


Pracodawcy powinni dokonywać wpłat na fundusz w określonym czasie. Przy opłatach miesięcznych do dnia 20, następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. Na tym nie kończą się obowiązki pracodawców, jednocześnie z opłatami składają oni zarządowi funduszu deklaracje miesięczne i roczne.

Najważniejsze dane przekazywane do PFRON dotyczą stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wykazuje się je w deklaracjach DEK-I-o, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II. Istotna jest też informacja INF-1 o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane dotyczące osób niepełnosprawnych obejmują te osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności.


Więcej w Rzeczpospolitej z 17 maja 2010 r.