Opłaty środowiskowe nie zawsze są kosztem

Rzeczpospolita (2010-05-21), autor: Przemysław Molik , oprac.: GR

maj 21, 2010
Do kosztów podatkowych nie można zaliczyć tych opłat za korzystanie ze środowiska, które mają charakter sankcji – informuje Gazeta Prawna.

Przedsiębiorca, którego działalność ingeruje w środowisko naturalne, ma obowiązek uiszczania opłat gospodarczych. Konieczność wnoszenia opłat nakłada ustawa – Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r.


Opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego jest bezpośrednio związana z uzyskanym przychodem przedsiębiorcy, dlatego też może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Opłaty środowiskowe wnosi się co do zasady do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Dla celów rozliczenia podatkowego koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.


W przypadku gdy przedsiębiorca nie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i nie uiszczał stosowanych opłat, bądź nie przestrzegał warunków wynikających z udzielonemu mu pozwoleniu na korzystanie ze środowiska lub innej decyzji, to nałożonych za takie działanie kar albo grzywien nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 maja 2010 r.