Trzeba się rozliczyć z rodziną zmarłego

Rzeczpospolita (2010-05-26), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

maj 26, 2010
Po śmierci pracownika szef musi wypłacić jego bliskim wypracowaną pensję i inne składniki wynagrodzenia, które mu przysługiwały. Nie powinien przy tym czekać na sądowe lub notarialne potwierdzenie nabycia spadku.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” z dniem śmierci pracownika prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą, w równych częściach, na małżonka zmarłego oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.


Wszystkie świadczenia po zmarłym nie stanowią już przychodów ze stosunku pracy, lecz przychody z praw majątkowych. Wobec tego nie stosuje się do nich kosztów uzyskania przychodów ani nie odprowadza żadnych składek ZUS. Przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na pracodawcy jako płatniku ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego 18 proc. zaliczki podatkowej od wypłat dokonanych na rzecz członków rodziny pracownika.


Oprócz tego po zakończeniu roku podatkowego, w którym świadczenia wypłacono, pracodawca musi przesłać osobie uprawnionej informację PIT-11 o wysokości dochodu z tytułu praw majątkowych i pobranej zaliczki. PIT-11 trzeba przekazać w tym samym terminie również urzędowi skarbowemu.


Jeśli zmarły nie miał żadnych członków rodziny uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej, pozostałe po nim należności wejdą do masy spadkowej i jako prawa majątkowe będą podlegały przepisom ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Nie stosuje się już do nich przepisów ustawy o PIT.


Rodzinie zmarłego pracownika, a konkretnie małżonkowi i innym osobom uprawnionym do renty rodzinnej według ustawy emerytalnej, przysługuje odprawa pośmiertna. Jej wysokość jest uzależniona od stażu pracy zmarłego u danego pracodawcy.
Odprawa pośmiertna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 maja 2010 r.