Rozwiedziony małżonek może dostać rentę rodzinną

Rzeczpospolita (2010-05-31), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

cze 1, 2010
Członkowie rodziny osoby zmarłej mogą się ubiegać o przyznanie renty rodzinnej. Na takie świadczenie może liczyć nie tylko wdowiec, ale i były małżonek, który musi jednak spełnić określone warunki.
 
Jak czytamy w Rzeczpospolitej, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Do renty rodzinnej uprawnione są określone osoby po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie. Na świadczenie mogą liczyć dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej.

Także wdowa (lub wdowiec) ma prawo do renty rodzinnej. Musi jednak w chwili śmierci męża mieć ukończone 50 lat lub być niezdolna do pracy. Świadczenie dostanie również wtedy, gdy wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu.

Orzeczenie sądowe o separacji wyklucza prawo wdowy do renty rodzinnej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, chyba że miała ona w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone w wyroku lub ugodzie sądowej.

Wdowa pozostająca w chwili śmierci męża we wspólności majątkowej małżeńskiej ma prawo do renty rodzinnej nawet wtedy, gdy nie miała ustalonego prawa do alimentów z jego strony, skoro miała zagwarantowaną prawnie możliwość korzystania z dochodów męża za jego życia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 maja 2010 r.