ZUS nie zapłaci za wypadek w firmie, gdy poszkodowany był nietrzeźwy

Rzeczpospolita (2010-06-01), autor: Marta Marciniak-Szostaczko , oprac.: GR

cze 2, 2010
Pracownik poszkodowany wskutek wypadku przy pracy otrzyma świadczenia z ubezpieczenia społecznego, ale nie dostanie ich, gdy był pijany lub pod wpływem narkotyków.

W Rzeczpospolitej czytamy, że odpowiedzialność ubezpieczeniowa z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przy składce ubezpieczeniowej obciążającej pracodawcę, została przeniesiona na ZUS, który wypłaca należne z tego tytułu świadczenia.


Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2010 r.