Za zaległości podatkowe odpowiadają członkowie zarządu

Rzeczpospolita (2010-06-01), autor: Michał Stuczyński , oprac.: GR

cze 2, 2010
Orzekając o odpowiedzialności, organ podatkowy jest obowiązany wykazać okoliczności pełnienia przez członka zarządu obowiązków w czasie powstania zaległości oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce.

W Rzeczpospolitej czytamy, że zgodnie z art. 116 § 1 ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. za zaległości spółki z o.o. odpowiadają całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się w całości lub w części bezskuteczna, chyba że członek zarządu wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające upadłości albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez jego winy, bądź też wskaże on mienie, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Odpowiedzialność członków zarządu spółki obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.

Orzekając zatem o odpowiedzialności członka zarządu, organ podatkowy jest obowiązany wykazać okoliczności pełnienia obowiązków w czasie powstania zobowiązania podatkowego, które przerodziło się w dochodzoną zaległość podatkową spółki oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, natomiast ciężar wykazania którejkolwiek okoliczności uwalniającej od odpowiedzialności spoczywa na członku zarządu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2010 r.