Kto pokrywa należności za pracującego skazanego?

Rzeczpospolita (2010-06-04), autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

cze 7, 2010
Przedsiębiorca, który zatrudnia osobę pozbawioną wolności lub tymczasowo aresztowaną, nie zawsze zgłasza ją do ubezpieczeń. Ta powinność zależy od rodzaju zawartej umowy.

Jesteśmy firmą budowlaną. Na podstawie umowy z zakładem karnym chcemy zatrudnić skazanych. Kto powinien ich zgłosić do ubezpieczeń: nasza firma czy zakład karny Jakie składki w takiej sytuacji powinny być za nich opłacane – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Z odpowiedzi udzielonej przez dziennik wynika, że  uzależnione jest to od podstawy zatrudnienia. Bo nie każda powoduje powstanie obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Obowiązek ten powstaje w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy, a ustaje w dniu zakończenia jej wykonywania.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Oznacza to, że zostają nim objęte na swój wniosek, za pośrednictwem podmiotu, na rzecz którego wykonują pracę, który jako płatnik składek zaznacza odpowiednie pole w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA. Osoby te nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Podmiot, na którego rzecz praca jest wykonywana:
– zgłasza te osoby do właściwych ubezpieczeń, składając druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 08 00 xx,
– co miesiąc rozlicza i opłaca należne składki.

Gdy wykonywana  praca jest w ramach stosunku pracy to podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu tak jak pracownicy. Obowiązek ubezpieczeń powstaje wówczas w dniu nawiązania stosunku pracy, a ustaje w dniu jego ustania. Płatnikiem składek na ubezpieczenia osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, które wykonują pracę zarobkową w ramach stosunku pracy, jest pracodawca. Zgłoszenia tych osób do ubezpieczeń społecznych dokonuje na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 0110 xx.

Gdy skazany a także osoba tymczasowo aresztowana wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło, która nie została zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz tego pracodawcy, nie ma żadnych ubezpieczeń. W przypadku umowy-zlecenia zleceniobiorca podlega bowiem obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a także obowiązkowi ubezpieczenia wypadkowego. Obowiązkowe dla zleceniobiorcy jest także ubezpieczenie zdrowotne. Jedynie ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 04.06.2010r.