Osobom niepełnosprawnym można dofinansować wypoczynek za granic…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

kw. 3, 2007

Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) mogą pokrywać koszty m.in. zagranicznej turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu rekreacji, sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych świadczonych za granicą, PCPR powinnno rozważyć, czyjego cel może być osiągnięty również przez zorganizowanie tańszego przedsięwzięcia, np. na terenie Polski – wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie określa, czy realizacja zadań z zakresu rekreacji, sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych ma odbywać się na terenie Polski czy poza jej
granicami. Resort pracy uważa zatem, że nie ma przeszkód formalnych do dofinansowania z PFRON np. imprezy kulturalnej lub wyjazdu w celach turystycznych, organizowanych poza granicami Polski. . W opinii MPiPS przy rozpatrywaniu wniosku PCPR po-, winny jednak rozważyć, czy cel tych zadań może być osiągnięty również przez zorganizowanie tańszego przedsięwzięcia na terenie Polski." Ostateczna ocena i podjęcie decyzji w tej sprawie należy do powiatowych centrów, przy czym przy rozpatrywaniu wniosku muszą one wziąć pod uwagę jego zasadność, celowość przedsięwzięcia, faktyczne potrzeby osób niepełnosprawnych (potencjalnych uczestników imprezy), stopień zaspokojenia tych potrzeb oraz możliwości finansowe powiatu.

Według resortu pracy w przypadku przedsięwzięć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON może być dofinansowane także uczestnictwo opiekunów osób niepełnosprawnych, o ile ich obecność podczas danej imprezy jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa osób niepełnosprawnych.

Więcej Gazeta Prawna.