Kiedy wypadek w delegacji uprawnia do odszkodowania

Rzeczpospolita (2010-06-18), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

cze 21, 2010

Jeżeli szkolenie zawodowe pracownika miało miejsce w ramach podróży służbowej, to prawo do jednorazowego odszkodowania określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych na takich samych zasadach jak przy wypadku, który zaistniał w pracy – czytamy w Rzeczpospolitej.

W efekcie w razie wypadku powstałego w czasie wyjazdowego szkolenia pracownikowi przysługuje przede wszystkim prawo do jednorazowego odszkodowania oraz prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Przy czym pracownik otrzyma jednorazowe odszkodowanie tylko wówczas, gdy wskutek wypadku doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pracownik korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie wówczas, gdy szkolenie wyjazdowe odbywa w ramach podróży służbowej. Polecenie wyjazdu służbowego nie musi mieć formy pisemnej, gdyż może to być także ustna dyspozycja pracodawcy lub przełożonego danego pracownika.

Jeśli jednak brak polecenia przełożonego, to nie ma podstaw, aby zakwalifikować wyjazd pracownika na szkolenie jako podróż służbową. To zaś w konsekwencji wyłącza także ochronę ubezpieczeniową wynikającą z ustawy (wyrok SN z 5.06.1998 r.  – II UKN 80/98).

Ochrona pracowników w czasie wyjazdowego szkolenia jest szeroka i wykluczenie związku danego zdarzenia z pracą następuje tylko wtedy, gdy wypadek został spowodowany takim postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w żadnym związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

W wyroku z 13 maja 1997 r. (II UKN 98/97), podkreślono, że pracownik w podróży służbowej zachowuje m.in. prawo do korzystania z odpoczynku, spacerów czy spożywania posiłków poza miejscem wykonywania obowiązków służbowych. Przy czym tego rodzaju zachowanie nie oznacza zerwania związku z celem podróży służbowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 czerwca 2010 r.