25 pracowników a obowiązek wpłat na pfron…

GAZETA PODATKOWA , autor: Marta Stefanowicz-Wasilewska , oprac.: GR

kw. 3, 2007


25 pracowników a obowiązek wpłat na PFRON

W lutym br. zatrudniłam na umowę o pracę dodatkowo 2 osoby. Zatrudnienie w firmie wzrosło do 25 osób w przeliczeniu na pełen etat. Nie zatrudniam osób niepełnosprawnych. Czy w związku z tym ciąży na mnie obowiązek składania miesięcznych deklaracji DEK-l-0 i dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON

Tak. Taki obowiązek ciąży na Czytelniczce, jako pracodawcy. Do comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast z takich wpłat zwolnieni są ci pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Czytelniczka nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, a zatrudnienie w jej firmie wynosi 25 pracowników, co oznacza że nie osiąga wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych i jest zobowiązana do dokonywania stosownych wpłat na PFRON. Obowiązek dokonywania tych wpłat mą właśnie na celu zmotywowanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wpłata na konto Funduszu stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełno-. sprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wpłat należy dokonywać do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Jednocześnie składa się Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego. Wzory formularzy zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 105, póz. 989). W przypadku Czytelniczki będzie to formularz DEK-I-0.

Kiedy sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego są obowiązkowe

Od kilku miesięcy nasza firma zasypywana" jest przez GUS sprawozdaniami do sporządzenia w ściśle określonych terminach. Ze względu na braki kadrowe nie jesteśmy w stanie wszystkich ich wypełniać. Czy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania sprawozdań dla urzędu statystycznego.

Co do zasady, podmioty gospodarki narodowej mają ściśle określone tzw. obowiązki statystyczne. Formułuje je ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439 ze zm.). Do obowiązków tych należy m.in. przekazywanie jednorazowo, systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników. Następuje to w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej. Główny Urząd Statystyczny ma bowiem prawo zgodnie z programem statystycznym występować do przedsiębiorców o przekazywanie mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzonych w danym roku badań i klasyfikacji.

Warto jednak zauważyć, że badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku lub dobrowolności, o czym przedsiębiorca powinien być poinformowany. Jeżeli jednak ujęte w programie badań statystycznych statystyki publicznej badanie jest prowadzone na zasadzie obowiązku, podmioty określone w programie są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji w zakresie, formie i terminach określonych szczegółowo w tym programie. Co" warte podkreślenia wspomniana ustawa przewiduje przepisy karne dla podmiotów, które powyższych obowiązków nie dopełnią. Grzywnie podlega.ten kto to wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, a także kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu. Natomiast kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Więcej Gazeta Podatkowa.