Komu pfron dopłaci do składek na ubezpieczenie społeczne

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Nieznany , oprac.: GR

sty 30, 2007

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne dotyczy zarówno zakładów pracy chronionej jak i pracodawców prowadzących działalność na otwartym rynku. W przypadku tych drugich z dofinansowania skorzystać mogą pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc oraz pracodawcy zatrudniający mniej niż25 pracowników bez względu na wysokość osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia ustala się; w przeliczeniu na pełne etaty przy czym wlicza się tu zarówno pracowników jak i wykonujących pracę nakładczą. Do liczby zatrudnionych nie wlicza się osób, które: mają umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przebywają na urlopach wychowawczych nie świadczą pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy nie świadczą pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego przebywają na urlopach bezpłatnych udzielanych obowiązkowo na podstawie odrębnych ustaw.

Pracodawca może je wliczać do stanu zatrudnienia tylko jeśli są to osoby niepełnosprawne dzięki czemu łatwiej może uzyskać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. Od czego zależy wysokość dopłat. Wysokość oraz rodzaj składek, które mogą zostać sfinansowane uzależniona jest od typu pracodawcy oraz stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

W przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 25 pracowników mogą zostać sfinansowane składki za osoby zaliczone do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dopłata obejmie: część wynagrodzenia odpowiadającą składce na ubezpieczenie emerytalne należnej od pracownika (finansuje Fundusz) część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenie emerytalne należnej od pracodawcy (finansuje budżet). W przypadku pracodawcyzatrudniającego co najmniej 25 pracowników w tym przynajmniej 6 proc niepełnosprawnych wysokość sfinansowanych przez Fundusz składek obejmie: część wynagrodzenia odpowiadającą składce na ubezpieczenie emerytalne należnej od pracownika oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od niego składce na ubezpieczenie emerytalne w stosunku do osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności część kosztów pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenie wypadkowe za pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności. W przypadku zakładu pracy chronionej: składkę na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe za pracownika finansuje Fundusz koszty równe składce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części należnej od pracodawcy finansuje budżet państwa koszty składki na ubezpieczenie wypadkowe finansuje Fundusz.