Wydatki na zaniechane inwestycje potrącisz w dacie ich zbycia lub likwidacji

Rzeczpospolita (2010-07-05), autor: Adam Majcherczyk , oprac.: GR

lip 8, 2010

Jeśli przedsiębiorcy ponieśli wydatki związane z planowaniem lub rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, decyzja o zaprzestaniu prac będzie miała istotne konsekwencje podatkowe.
 
Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty zaniechanych inwestycji są kosztem uzyskania przychodów w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.
 
Potrącenie kosztów zaniechanej inwestycji wymaga wykazania, że spełniony jest ogólny warunek uznania wydatku za koszt podatkowy, tj. jego poniesienie w celu uzyskania przychodu bądź zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przy czym w wypadku zaniechanej inwestycji kryterium przesądzającym jest zasadniczo intencja podatnika z chwili poniesienia wydatku.

Ponadto do kosztów podatkowych nie można zaliczyć tych wydatków związanych z zaniechaną inwestycją, które również w razie jej kontynuowania nie mogłyby być tak potraktowane, tj. wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Niekiedy decyzja o zaniechaniu podejmowania czynności zmierzających do realizacji planowanej bądź nawet rozważanej dopiero inwestycji zapada jeszcze na etapie wstępnych prac projektowych. Faza wstępna często wiąże się jednak z istotnymi kosztami dla przedsiębiorcy. Jeżeli inwestycja jest realizowana, te wydatki nie są kosztami uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia, jednak zwiększają wartość początkową środków trwałych będącą podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych.
 
Jeśli decyzja o zaniechaniu projektu zostanie podjęta jeszcze w fazie koncepcyjnej, nie mamy do czynienia z zaniechaną inwestycją. Aby inwestycja mogła być zaniechana, musi się rozpocząć, a nie można mówić o rozpoczęciu, jeśli nie nastąpiły zdarzenia powodujące zmianę w zasobach środków trwałych podatnika. Zaniechanie planów czy też zamiarów podjęcia nie rozpoczętej jeszcze inwestycji nie oznacza jej zaniechania. 
 
Moment zaniechania inwestycji w praktyce może być odległy w czasie od momentu uzyskania przez podatnika prawa do rozpoznania kosztu podatkowego. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne dopiero z chwilą ich zbycia lub likwidacji. W razie zbycia podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych całość poniesionych wydatków, niezależnie od uzyskanej ceny sprzedaży, strata na zbyciu jest więc również kosztem uzyskania przychodu. 

Czynności, w związku z którymi prawo do odliczenia VAT naliczonego nie przysługuje, to te zwolnione z VAT, bądź nie podlegające opodatkowaniu. 

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 lipca 2010 r.