ZUS rozlicza uiszczone przez płatnika składki według ustalonej kolejności

Rzeczpospolita (2010-07-08), autor: Marta Marciniak-Szostaczko , oprac.: GR

lip 9, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, na podstawie deklaracji ZUS dokonuje rozliczenia dokonanej przez płatnika wpłaty na koncie płatnika i ewidencjonuje dane na koncie ubezpieczonego za dany miesiąc kalendarzowy, zgodnie z oznaczeniem dokonanym przez płatnika składek na poleceniu zapłaty. Dokonanie korekty danych wpisanych przez płatnika na dokumencie płatniczym co do miesiąca, za który ma zostać rozliczona wpłata, możliwe jest tylko za zgodą ZUS.

Jeżeli wpłata składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od kwoty należnych składek rozliczonych w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy, to w pierwszej kolejności rozlicza się ją na pokrycie należnych składek na fundusz emerytalny i na OFE. Pozostała po rozliczeniu kwota wpłaty podlega podziałowi i zaliczeniu na pokrycie należnych składek na fundusze: rentowy, chorobowy i wypadkowy, proporcjonalnie do kwot należnych składek na te fundusze wynikających z rozliczenia dokonanego w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy.

Natomiast jeżeli wpłata jest zbyt niska i nie pokrywa w pełni należnych składek na fundusz emerytalny i na OFE, rozlicza się ją na częściowe pokrycie każdego z nich proporcjonalnie do należnych kwot

Gdy wpłata składek na ubezpieczenie społeczne jest wyższa niż kwota składek z tego tytułu wynikająca z rozliczenia dokonanego w deklaracji miesięcznej, nadwyżkę pozostałą po pokryciu należnych składek za dany miesiąc kalendarzowy zalicza się proporcjonalnie na pokrycie zaległych należności z funduszu emerytalnego i OFE, zaczynając od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności.

Z kwoty pozostałej po rozliczeniu pokrywa się proporcjonalnie należności z funduszy: rentowego, chorobowego i wypadkowego, najpierw rozliczając zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Następnie pokrywa się należności z tytułu składek na FEP i z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności. W ostatniej kolejności, z kwoty pozostałej po rozliczeniu, pokrywa się proporcjonalnie należności FP i FGŚP, również rozpoczynając od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 lipca 2010 r.