Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Wzorcowa dokumentacja kadrowa, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz rozrachunki z ZUS i PFRON w procesie zatrudniania i pracy pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych – praktyczne wyjaśnienia najważniejszych problemów

Celem szkolenia jest omówienie, z wykorzystaniem przykładów, najbardziej problematycznych zagadnień oraz nowych przepisów i interpretacji przepisów ważnych w pracy pracowników działów kadr zajmujących się: przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej, naliczaniem wynagrodzeń, rozrachunkami z ZUS i PFRON, rozliczaniem pracowników. Duży nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.


Wykładowca
Marzena Ignasiak – dyrektor działu kadr i płac w dużej firmie zatrudniającej osoby niepełnosprawne (ponad 2000 pracowników), gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz rozliczenia z ZUS i PFRON. Doświadczona i uznana wykładowczyni.

Terminy i miejsca szkoleń

14 października 2010 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

15 października 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

21 października – Wrocław
Hotel System, al. M. Kromera 16
lokalizacja hotelu

22 października – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum

26 listopada – Łódź
Hotel Centrum, ul. Kilińskiego 59/63
lokalizacja hotelu

2 grudnia – Kraków
Hotel Atrium, ul. Krzywa 7
lokalizacja centrum

3 grudnia – Katowice
Hotel Katowice, al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – zajęciaProgram szkolenia

1. Zawieranie z pracownikami stosunków pracy oraz wzorcowa dokumentacja pracownicza:

– dokumenty wymagane do nawiązania stosunku pracy;

–  dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz rozwiązaniem stosunku pracy;

– różne rodzaje umów o pracę (czas określony, nieokreślony, na zastępstwo, na okres próbny);

– obligatoryjna i fakultatywna treść umowy o pracę;

– zasady prowadzenia teczek osobowych oraz przechowywania dokumentacji;

–  informacja dla pracownika;

– dokumenty z zakresu bhp (badania lekarskie pracownika, szkolenia bhp);

– oświadczenia pracownicze;

– archiwizacja i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

2. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych:

– stopnie i przyczyny niepełnosprawności;

– orzeczenia o niepełnosprawności;

– dodatkowe dokumenty niezbędne do zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego;

– uprawnienia pracowników niepełnosprawnych;

– czas pracy pracowników niepełnosprawnych;

– korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych;

– zasady ubiegania się o dofinansowanie;

– optymalizacja dofinansowań;

– zmiany w systemie wsparcia planowane w 2011 roku.

3. Sposoby rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami oraz ich wpływ na możliwość otrzymywania pomocy w formie dofinansowań:

– rozwiązanie umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (procedura zwolnienia, przyczyny, dokumentacja);

– rozwiązanie umowy z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego (procedura zwolnienia, dokumentacja, przerwy w niezdolnościach do pracy, szczególne przypadki);

– rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (przez pracownika, przez pracodawcę, procedura, dokumentacja, przyczyny, przykłady);

– rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (procedura zwolnień, obowiązki pracodawcy, odprawy);

– orzecznictwo sądów administracyjnych.

4. Przyczyny oraz procedury wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę oraz przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

5. Rodzaje świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy, zasady  nabywania do nich prawa oraz obliczanie podstaw wymiaru świadczeń:

– wynagrodzenia chorobowe;

– zasiłki chorobowe;

– świadczenia rehabilitacyjne;
 
–  zasiłki macierzyńskie;
 
– zasiłki opiekuńcze;

– okres przyjmowany do wyliczania podstawy;

– składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie;

– składniki wynagrodzenia obowiązujące do danego terminu;

– podstawa w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia;

– zmiana wymiaru czasu pracy w okresie przyjmowanym do obliczenia podstawy świadczenia;

– zmiana wynagrodzenia minimalnego w okresie pobierania świadczenia;

– warunki ustalenia nowej podstawy świadczenia;

– uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w miesiącu przekroczenia rocznej;

– podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

– obliczanie podstawy zasiłku chorobowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym;

– podstawa wymiaru po podwyżce wynagrodzenia;

– choroba na przełomie roku kalendarzowego;

– obniżanie zasiłku za nieterminowe dostarczenia dokumentów;

– chorobowe bezpośrednio po urlopie macierzyńskim;

– waloryzacja podstawy obliczania zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego.

6. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę oraz z wypłacanych zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa:

– potrącenia obligatoryjne i dobrowolne;

– granice potrąceń w przypadku pojedynczych potrąceń oraz w przypadku zbiegu potrąceń;

– ustalanie kwot wolnych od potrąceń w przypadku wynagrodzenia oraz zasiłków.

7. Ustalanie podstawy wymiaru składek dla osób niebędących pracownikami tj; pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę o pracę nakładczą.

8. Problemy związane z wypełnianiem i przesyłaniem do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

9. Nowe rozwiązania związane z delegowaniem pracowników.

10. Zmiany w zasadach szkoleń pracowniczych.

11. Nowe rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o rehabilitacji.
Koszt szkolenia
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200

pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574