Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Rzeczpospolita (2010-07-14), autor: Karol Lankamer , oprac.: GR

lip 15, 2010

Od 16 lipca wchodzą w życie nowe zasady dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników – informuje Rzeczpospolita.

Nowe regulacje wprowadziła ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na ich podstawie z przepisów zniknęło rozróżnienie form edukacji na szkolne i pozaszkolne. Pojawiła się za to nowa definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zgodnie z którą jest nim zdobywanie lub uzupełnianie przez pracownika wiedzy i umiejętności z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Aby uniknąć niejasności w kwestii zgody pracodawcy na dokształcanie w każdym przypadku przyznania pracownikowi uprawnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji wskazane jest określanie wzajemnych praw i obowiązków na piśmie, w formie umowy lub porozumienia. W przypadku, gdy pracodawca zobowiązuje podwładnego do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu nauki konieczne jest zawarcie umowy szkoleniowej. Pracodawca może związać pracownika z zakładem przez maksymalnie trzy lata od zakończenia nauki pod groźbą obowiązku proporcjonalnego zwrotu wydatków poniesionych na jego dokształcanie.

Dodane do kp. przepisy przewidują obligatoryjnie jedynie dwa uprawnienia podnoszącego kwalifikacje pracownika. Ma on możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego lub zwolnienia z całości bądź części dnia pracy na czas niezbędny do punktualnego przybycia i uczestnictwa w zajęciach z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nowe przepisy wskazują jednoznacznie, że urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Dodatkowe świadczenia, obejmujące pokrycie przez pracodawcę kosztów kształcenia, przejazdów, podręczników czy zakwaterowania, zależą już wyłącznie od woli pracodawcy i umiejętności negocjacyjnych podwładnego.

W celu uregulowania problemów związanych z okresem pomiędzy 11 kwietnia a 16 lipca 2010 r. w nowelizacji k.p. umieszczono przepis przejściowy. Nakazuje on do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji w tym okresie, stosować zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych obowiązujące przed 11 kwietnia 2010 r. Przepis przejściowy precyzuje również, że o tym, jakie przepisy należy zastosować, decyduje nie data podpisania umowy szkoleniowej, ale data rozpoczęcia podnoszenia kwalifikacji. Oznacza to, że gdy w czerwcu pracownik podpisał umowę o podnoszeniu kwalifikacji w formie studiów podyplomowych, które rozpoczynają się od października, to mają do niego zastosowanie już w całości nowe przepisy.

Pobierz nowelizację Kodeksu pracy »

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2010 r.