O przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego decyduje ZUS…

Gazeta Prawna , autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

kwi 4, 2007


O przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego decyduje ZUS

Emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat lub wymagają opieki innych osób, mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Wynosi on 153,19 zł miesięcznie.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom posiadającym prawo do emerytury lub renty, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat. Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie osób uprawnionych do renty lub emerytury przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Tym osobom bowiem dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywają poza placówką przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Niezdolność do pracy

Niezdolna do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Warto też zaznaczyć, że przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji. Brana jest też pod uwagę możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy, a także celowość przekwalifikowania zawodowego przy uwzględnieniu rodzaju i charakteru dotychczas wykonywanej pracy, poziomu wykształcenia, wieku i predyspozycji psychofizycznych danej osoby.

Więcej Gazeta Prawna.