Jak zrekompensować sobie wydatki na własne ubezpieczenie…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

kwi 4, 2007


JAK ZREKOMPENSOWAĆ SOBIE WYDATKI NA WŁASNE UBEZPIECZENIE

Rolnik wlicza w koszty połowę składki do KRUS

Rolnicy, którzy płacą składkę do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą wliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu, ale tylko w połowie. Tak Interpretują to urzędy skarbowe

Przyjrzyjmy się najpierw, co wynika z ustawy z' 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (teks.tjedn. w DzU z 1998 r.nr7, poz. 25 ze zm.). Zgodnie z art. 8 ust. 3a rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą płaci składkę do KRUS w podwójnej wysokości.

Nie odliczysz od dochodu…

Składki tej nie można odliczyć na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ht. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo przepis ten pozwala odjąć od dochodu tylko składki zapłacone na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Innymi słowy można odliczać tylko składki wpłacone do ZUS.

Składki na ubezpieczenie rolników należne Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uregulowane odrębnym aktem prawnym niż przepisy ustawy z 13 październik ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie powołanego wyżej art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy" – wyjaśniła 1 grudnia 2006 r. Izba Skarbowa w Opolu (PF-H/41171-0020/06). Powołała się przy tym na takie same stanowisko Ministerstwa Finansów (pismo z 27 maja 2005 r., PB2/RB-033-0432-1679/04)-

… za to połowę wliczysz w koszty

Urzędy nie widzą natomiast przeszkód, by rolnik mógł obniżyć dochód przed opodatkowaniem w inny sposób – wliczając zapłaconą składkę do kosztów uzyskania przychodu.

Ale nie w całości. Dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników wynika z faktu, że oprócz działalności rolniczej podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku nie -prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej obowiązek zapłaty dodatkowej składki nie wystąpiłby" – wytłumaczył podatnikowi Urząd Skarbowy w Ciechanowie w piśmie z 6 listopada 2006 r. (US/3-PDP/4150-3/060).

Tę dodatkową składkę rolnik może wliczyć do kosztów uzyskania przychodu – stwierdził ciechanowski urząd.

Podobnie wypowiedział się Urząd Skarbowy w Zamościu w piśmie z 2 sierpnia 2006 r. (PO I–415/13/2006): Rolnik wykonujący pozarolniczą działalność gospodarczą przy zachowaniu prawa do korzystania z ubezpieczenia społecznego rolników opłaca podwyższoną dwukrotnie składkę na ubezpieczenie społeczne. Nadwyżka tej składki ponad składkę opłacaną przez rolników nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej może być zatem uznana za wydatek poniesiony dla zachowania źródła przychodów (pozarolniczej działalności gospodarczej) w stanie pozwalającym rolnikowi osiągać z niego przychody (…)"

Więcej Rzeczpospolita