Pracodawcy krytycznie o projekcie…

EXPRESS BYDGOSKI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 4, 2007

Konfederacja Pracodawców Polskich ocenia, że krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia stanowi kontynuację działań na rok poprzedni i nie ma cech nowego otwarcia".

Jak podało centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów dąży do spadku stopy bezrobocia do 13 proc. w końcu 2007 roku.

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat powinien wynieść w tym czasie 56 proc.

Plan postuluje m.in. rozwijanie przedsiębiorczości, poprawę funkcjonowania urzędów pracy, lepsze informowanie o rynku pracy oraz aktywizację bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem, a także niepełnosprawnych.

Szkolenia dla bezrobotnych

Zaplanowano szkolenia dla bezrobotnych i rozwijanie poradnictwa zawodowego, w tym zwiększenie oddziaływania" mobilnych centrów informacji zawodowej i młodzieżowych centrów kariery. Plan zakłada także m.in. rozwój spółdzielni socjalnych i działania aktywizujące Ochotniczych Hufców Pracy. Przewidywane jest także promowanie elastycznych form zatrudnienia.

Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 15757313 tys. zł, z czego środki krajowe stanowić będą 55,8 proc. Reszta to środki unijne.

Według KPP, plan stanowi kontynuację planu działań na rok poprzedni zarówno pod względem formy, rodzaju ujętych problemów, jak i narzędzi, którymi pragnie je rozwiązywać. Po raz kolejny zawiera zadania, z poprzednich edycji, co sugeruje brak możliwości, warunków lub umiejętności ich realizacji – podważając wiarygodność prezentowanego planu".

Według Konfederacji Pracodawców Prywatnych projekt działań rządu dotyczy tylko zarządzania bezrobociem"

KPP w oświadczeniu przesianym PAP podkreśliła, że zawarte w planie działania dotyczą jedynie zarządzania bezrobociem, a nie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia.

Plan mało wiarygodny

Konfederacja oceniła, że w planie nie ma propozycji rozwiązań problemu braku mobilności pracowników, pozwalających na przepływ bezrobotnych z rejonów o bardzo wysokim wskaźniku do rejonów, gdzie już dziś zaczyna brakować rąk do pracy.

Inne z zarzutów KPP wobec planu to brak jasnego podejścia do zjawisk migracyjnych, zbyt słabo zaznaczona polityka stworzenia warunków do utrzymywania w zatrudnieniu osób powyżej 50 roku życia", niewystarczające propozycje aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Ponadto Konfederacja obawia się, czy resort pracy i polityki społecznej uzyska należyte wsparcie w realizacji tego planu ze strony innych re-

sortów, m.in. gospodarki i finansów. KPP proponuje więc rozważenie zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tak, aby dokładnie określić zakres współpracy pomiędzy resortami.

Więcej Express Bydgoski.