Czy osobie niepełnosprawnej należy odliczyć dodatkowy urlop…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 5, 2007

W naszej firmie zatrudniamy pracownika, który ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. W styczniu tego roku nabył on z tytułu niepełnosprawności prawo do dziesięciu dni dodatkowego urlopu, z czego całość wykorzystał w lutym. W maju pracownik ponownie stenie przed zespołem do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Czy jeżeli wobec niego zostanie orzeczony stopień lekki i nie będzie miał on prawa do dodatkowego wypoczynku, wykorzystany urlop powinniśmy odliczyć od przysługującego mu urlopu wypoczynkowego
W omawianej sytuacji pracownik w styczniu tego roku nabył prawo do kolejnego dodatkowego urlopu, który mógł wykorzystać w ustalonym terminie. Dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, od którego należy liczyć roczny okres, stanowi data wydania stosownego orzeczenia.

Stan zdrowia pracownika stanowi jedną z przesłanek ustanowienia szerszych uprawnień urlopowych. Dotyczy to osób, które legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze dziesięciu dni roboczych w roku kalendąrzowym. Ten dodatkowy przywilej urlopowy nie przysługuje tylko wówczas, gdy pracownik uprawniony jest do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak wymiar innego urlopu dodatkowego jest niższy niż dziesięć dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do jednego z wymienionych stopni niepełnosprawności, natomiast do następnych urlopów co roku z dniem 1 stycznia. Dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, od którego należy liczyć roczny okres, stanowi data wydania stosownego orzeczenia. W omawianej sytuacji pracownik w styczniu tego roku nabył prawo do kolejnego dodatkowego urlopu, który mógł wykorzystać w ustalonym terminie.

Nie ma tu znaczenia, że w tym roku stanie on ponownie przed komisją orzekającą o stopniu niepełnosprawności i może zostać zaliczony do stopnia lekkiego. W tym roku miał on bowiem prawo skorzystać z dodatkowego urlopu i pracodawca nie ma podstaw do odliczenia go od urlopu wypoczynkowego przysługującego na mocy kodeksu pracy.

Co więcej, nawet gdyby do czasu wydania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności pracownik nie wykorzystał wszystkich dni dodatkowego wypoczynku, to zachowałby do nich prawo, gdyż uprawnienie to nabył w styczniu 2006 r. Zaliczenie pracownika do stopnia lekkiego będzie miało tu tylko taki skutek, że w styczniu 2008 r. nie nabędzie on już prawa do kolejnego dodatkowego urlopu. Dodać należy, że dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności jest urlopem, do którego mają zastosowanie przepisy urlopowe zawarte w kodeksie pracy. Oznacza to, że można go planować, dzielić .na części, przesunąć jego termin na okres późniejszy lub w przypadkach przewidzianych w kodeksie pracy zapłacić za niewykorzystany urlop dodatkowy ekwiwalent pieniężny.

Więcej Gazeta Prawna.