Jaką odpowiedzialność może ponieść pracodawca….

Gazeta Prawna , autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

kwi 5, 2007

Jaką odpowiedzialność może ponieść pracodawca odpowiada swoim majątkiem za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków wobec pracownika. O tym, jaką odpowiedzialność może ponieść, decyduje rodzaj naruszenia praw pracowniczych. Zakres tej odpowiedzialności wskazane są w kodeksie pracy oraz w innych aktach prawnych z zakresu prawa pracy.

Pracownik i pracodawca są stronami stosunku pracy. Z tego tytułu przysługują im prawa, ale równocześnie spoczywają na nich określone obowiązki. Wynikają one z przepisów prawa, zarówno powszechnie obowiązujących, jak i wewnątrzzakładowych (np. układu zbiorowego, regulaminu pracy) lub branżowych, z umowy o pracę, a także zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Niewywiązywanie się z tych obowiązków pociąga za sobą przewidziane przepisami konsekwencje.

Odpowiedzialność pracodawcy można podzielić według rodzaju sankcji na odpowiedzialność majątkową za szkodę niemajątkową, ą;.według podstawy odpowiedzialności: na uregulowaną w prawie pracy i na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dodatkowo warto zaznaczyć, że osoby działające w imieniu pracodawcy oraz pracodawcy – osoby fizyczne ponoszą odpowiedzialność karną i administracyjno-prawną za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika. .

Niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 par. 1 k.p.). Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż sześć tygodni (art. 99 par. 2 k.p.). Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Pracownik musi udowodnić, że pozostawał bez pracy i poniósł wymierną stratę (konkretnie określoną kwotą pieniężną) z powodu uchybienia pracodawcy w terminowym wydaniu świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie wypłaci odszkodowania, pracownik ma prawo skierować sprawę do sądu pracy.

Naruszenie przepisów przy zwalnianiu pracowników

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy- stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 par. 1 k.p.). Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 par. 2 k.p.). Przepisu par. 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177 oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 411 k.p. – w takim przypadku sąd orzeka o odszkodowaniu, (art. 45 par. 3 k.p.). Co do zasady, wyłącznie odszkodowanie przysługuje pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę na okres próbny, na czas określony albo umowy na czas wykonania określonej pracy. Na podobnych zasadach, jak w przypadku przedstawionym powyżej, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 56, art. 59 i art. 60 k.p.).

Więcej Gazeta Prawna.