Niepełnosprawny zakłada firmę…

GAZETA OLSZTYŃSKA , autor: Agnieszka Tołoczko , oprac.: GR

kwi 5, 2007

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokryje składki niepełnosprawnym, którzy pierwszy raz podejmują zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Wniosek o sfinansowanie składek przez PFRON niepełnosprawni rozpoczynający działalność gospodarczą składają na formularzu ZUS ZUA w oddziałach ZUS. PFRON może sfinansować:

75 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

50 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

50 proc. składek na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Pożyczki pytania i wątpliwości

Czy osoba niepełnosprawna może dostać pożyczkę n* budowę własnego punktu usługowego i zakup na ten cel działki budowlanej

Tak, jeśli uruchomienie tego punktu będzie rozpoczęciem jego działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o pożyczkę musi złożyć wniosek do starosty w zależności od miejsca swojego zamieszkania, który musi zawierać: kwotę pożyczki, rodzaj zamierzonej działalności, kalkulację kosztów, harmonogram zakupów, przewidywane koszty i dochody z działalności, proponowany okres karencji oraz termin spłaty pożyczki, proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki (np. poręczenie, hipoteka, weksel). Ostateczną decyzję o przyznaniu, a potem o ewentualnym umorzeniu jej części podejmuje starosta.

Czy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej można zmienić jej profil

Pożyczkobiorca może dokonać zmiany profilu działalności gospodarczej w okresie obowiązywania umowy pożyczki, jednak może to nastąpić dopiero po otrzymaniu zgody pożyczkodawcy.

1 Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Może się o nią ubiegać osoba niepełnosprawna rozpoczynająca działalność gospodarczą lub rolniczą bądź rozszerzająca działalność rolniczą o profil dotychczas nieprowadzony.

Pożyczka może być również udzielana na ponowne rozpoczęcie działalności pod warunkiem, że od dnia wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji (w odniesieniu do działalności gospodarczej) lub wygaśnięcia obowiązku w podatku rolnym (w odniesieniu do działalności rolniczej lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Pożyczkę może otrzymać osoba niepełnosprawna:

zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu,

zdolna do prowadzenia planowanej działalności zaświadczenie lekarza medycyny pracy,

niekorzystająca z pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,

niekorzystająca do dnia złożenia wniosku z pożyczki udzielonej ze środków PFRON.

Jakie dokumenty należy złożyć Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o uzyskanie pożyczki na rozpoczęcie działalności składa do starosty wniosek określający:

kwotę wnioskowanej pożyczki,

rodzaj zamierzonej działalności,

kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanej pożyczki,

deklarację zaangażowania środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

O szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej pożyczki,

przewidywane koszty i do-' chody prowadzenia działalności,

proponowany okres karencji oraz termin spłaty pożyczki,

proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki, w szczególności: poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw na rzeczach.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

kserokopię orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności,

zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość prowadzenia samodzielnie deklarowanej działalności.

kopię dokumentu potwierdzającą kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy,

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o niekorzystaniu z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub oświadczenie wnioskodawcy w tej sprawie,

zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i niepozostającej

w zatrudnieniu oraz fakt niekorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Fundusz Pracy,

aktualny odcinek renty (w przypadku rentobiorców),

zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,

oświadczenie wnioskodawcy

i jego współmałżonka o ewentualnym zadłużeniu,

zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej

o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha w przypadku wnioskodawcy zamierzającego podjąć działalność, który podlegał obowiązkowi podatku rolnego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,

aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku proponowania hipoteki jako zabezpieczenia pożyczki),

informację wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku.

Dofinansowanie odsetek od kredytów

O taką pomoc mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, prowadzące działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne. Warunkiem udzielenia pomocy jest niekorzystanie z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo jej spłacenie lub umorzenie w całości.

Więcej Gazeta Olsztyńska.