Jakie świadczenia dla zleceniobiorców bez ZUS

Rzeczpospolita (2010-08-05), autor: Jadwiga Sztabińska , oprac.: GR

sie 6, 2010

Na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 127, poz. 860) zleceniobiorcy nie zapłacą ZUS od szeregu tytułów – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, poza podstawą wymiaru składek dla osób wykonujących prace, na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, znajduje się m.in. wartość:

– diet i innych należności z tytułu podróży służbowej – do wysokości przysługującej pracownikom sfery budżetowej i samorządowej,

– świadczeń bhp,

– odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych z tytułu rozwiązania umowy-zlecenia,

– ekwiwalentów pieniężnych za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością zleceniobiorcy,

– ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków zleceniobiorcy, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór,

– finansowanych przez zleceniodawcę posiłków udostępnianych zleceniobiorcom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł,

– zwrotu kosztów używania w jazdach lokalnych przez zleceniobiorców pojazdów niebędących własnością pracodawcy – do wysokości miesięcznego ryczałtu albo kwoty uzyskanej przy zastosowaniu stawki za 1 km przebiegu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 sierpnia 2010 r.Wzorcowa dokumentacja kadrowa, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz rozrachunki z ZUS i PFRON w procesie zatrudniania i pracy pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych – praktyczne wyjaśnienia najważniejszych problemów

Poznań (26 sierpnia), Bydgoszcz (27 sierpnia)
zobacz więcej »