Zeznanie przedsiębiorców na pit-36l według stawki liniowej…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 5, 2007

Przedsiębiorcy którzy w 2006 r. wybrali opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, ale według stawki liniowej 19 proc, składają odrębne zeznanie obejmujące te tylko dochody IT-36L, tak jak wszystkie inne zeznania (oprócz zeznania na PIT-28, obejmującego wpływy objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), musi być za 2006 r. złożony najpóźniej do 30 kwietnia 2007 r.

Najpóźniej do 2maja 2006 r.musi być też wpłacona ewentualna różnica między zaliczkami na podatek wykazanymi w deklaracji PIT-5L i zapłaconymi a podatkiem. Dopłata musi być uiszczona bezgotówkowo w formie przelewu bankowego.

Wybieramy formularze

Do rozliczenia z fiskusem za 2006 r. dochodów z firmy opodatkowanych stawką liniową 19 proc. służy formularz PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym". Ponieważ przedsiębiorcy opodatkowani w ten sposób nie mają prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem ani do opodatkowania przewidzianego dla samotnych rodziców, zeznanie to obejmuje dochody tylko jednej osoby.

Formularzowi PIT-3 6L towarzyszą cztery załączniki:

PIT/B Informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym". Przedsiębiorcy korzystający ze stawki liniowej wypełniają ten załącznik tylko wówczas, gdy prowadzą kilka ksiąg, uczestniczą w kilku spółkach i nie wystarczy im miejsca na wykazanie dochodów z nich WPIT-36L;

PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym";

PIT/X jnformacja o zryczałtowanym podatku dochodowym";

PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym 2006".

Charakterystyka tych m.in. formularzy, informacje, do jakiego urzędu kierować zeznanie, jak dopłacać i jak liczy się termin płatności – por. str. 2

Zbieramy dokumenty

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia PIT-36L nie jest kłopotliwe, bo obejmuje tylko dochody z prowadzenia firmy samodzielnie, ewentualnie także w spółce lub spółkach niemających przedsiębiorców na PIT-36L stawki liniowej osobowości prawnej (cywilnej, jawnej itp.). Dlatego podstawą do sporządzenia rozliczenia będzie księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe oraz, oczywiście, deklaracje PIT-5L na miesięczne zaliczki, dokumenty przesyłane do ZUS w związku z opłacanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, bo te wydatki przedsiębiorca ma prawo odliczać. Inne ulgi i odliczenia mu nie przysługują. Odpada więc problem z kompletowaniem dotyczącej ich dokumentacji.

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą też sporządzić przed złożeniem zeznania sprawozdanie, bo art. 45 ust. 5 updf wymaga dołączenia go do zeznania. Innych dokumentów do zeznania sienie dołącza.

Przedsiębiorcy, którzy przed przejściem na podatek liniowy ponieśli stratę w działalności firmy podlegającą odliczeniu od dochodu w latach następnych, muszą też ściągnąć do rozliczeń dane za rok, w którym stratę ponieśli, i ewentualnie także za lata, w których częściowo ją odliczyli.

Dokumenty będące podstawą rozliczenia, w rym księgę przychodów i rozchodów, podatnicy powinni przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożone zostało zeznanie podatkowe. W tym okresie fiskus ma prawo sprawdzić prawidłowość zeznania. Podatek dochodowy za 2006 r. przedawni się bowiem dopiero po 31 grudnia 2012 r.

Jakie ulgi i preferencje wyłączone

Przedsiębiorcy rozliczający dochody z firmy opodatkowane stawką liniową nie mają prawa do żadnych ulg ani odliczeń, oprócz odliczeń składek na ubezpieczenia społeczne (od dochodu) i na ubezpieczenia zdrowotne (od podatku). Odliczają je na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy rozliczający się na Pit-36, opłacający podatek od dochodów z działalności gospodarczej wedle skali podatkowej. Odnoszą się więc do nich odpowiednio informacje dotyczące odliczania tych składek.

Rozliczający dochody z prowadzenia firmy według stawki liniowej nie mają prawa do ulg. Nie przysługuje im ulga odsetkowa ani na darowizny, ulga na Internet ani na rehabilitację inwalidów. Nie mają nawet możliwości wykorzystania odliczeń mieszkaniowych, do których nabyli prawo przed przejściem na ten sposób opodatkowania, a które nie znalazły pokrycia w podatku należnym za lata poprzedzające 2006 r.

Ponieważ limity wszystkich ulg mieszkaniowych dotyczą obojga małżonków, może je wykorzystać drugi z nich. Jeśli więc w 2006 r. małżonkowie dokonywali wpłat do kasy mieszkaniowej albo spłacali odsetki od kredytu mieszkaniowego, prawo do skorzystania z całości odliczeń ma małżonek przedsiębiorcy, jeśli oczywiście miał dochody opodatkowane wedle skali podatkowej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nie wiadomo dlaczego, ale przedsiębiorcy korzystający ze stawki liniowej nie mają też prawa do pomniejszenia podatku o 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będą mogli z niego korzystać dopiero w zeznaniu za 2007 r. Jeśli więc przedsiębiorca uzyskał w 2006 r. także dochody opodatkowane wedle skali podatkowej, z których rozlicza się na PIT-37 lub PIT-36, może korzystać z ulg w odniesieniu do tych dochodów czy przychodów.

Nie mogą także wykorzystać ulgi uczniowskiej, która inaczej by im przysługiwała (na zasadzie praw nabytych).

Rozliczenie wedle stawki liniowej nie uwalnia – zaznaczmy – od obowiązku oddania ulg, jeśli doszło do ich utraty. Tak będzie np. w razie wycofania oszczędności w kasie mieszkaniowej, jeśli nie zostaną przeznaczone na cel mieszkaniowy, w razie otrzymania ze spółdzielni częściowej refundacji wydatku na wymianę okien, odliczonego wcześniej w całości w granicach ulgi na remont i modernizację.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, nie mają prawa do opodatkowania wspólnie z małżonkiem ani preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla samotnych rodziców. Wyłączenie to obowiązuje również, gdy oprócz dochodów opodatkowanych stawką liniową podatnik ma dochody opodatkowane według skali podatkowej, np. z pracy, z umów zlecenia, kontraktu menedżerskiego itp., z których musi się rozliczyć, składając PIT-37.

Z powodu wyłączenia wskazanych ulg i pomniejszeń formularz zeznania PIT-36L jest znacznie prostszy niż formularz zeznania PIT-36 składanego przez przedsiębiorców opodatkowanych wedle skali podatkowej. Stanowi on, mówiąc w uproszczeniu, podsumowanie przychodów, dochodów, kosztów uzyskania i dokonanych odliczeń oraz zaliczek na podatek zapłaconych w ciągu 2006 r., a wykazanych w deklaracjach na zaliczki miesięczne (PIT-5L).

Jakie wydatki do odliczenia

Podstawą opodatkowania podatkiem liniowym są dochody pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne. Od tak utworzonej podstawy opodatkowania należy się podatek w wysokości 19 proc. Ponieważ jest to podatek liniowy, nie ma żadnej kwoty, która by go pomniejszała. Taka kwota (w 2006 r. 2790 zł) przewidziana jest tylko w progresywnej skali podatkowej, a ta nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej.

W trakcie roku podatkowego przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie stawką liniową, pomniejszali zaliczkę na podatek od dochodów nią objętych o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale do wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy ich wymiaru (składka ta wynosiła w 2005 r. 8,75 proc. podstawy jej wymiaru). Te pomniejszenia wykażą następnie WPIT-36L. To samo dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca wybrał sposób rekompensowania ich w formie odliczeń od dochodu, a nie zaliczanie ich w ciężar kosztów firmy.

Także do opodatkowanych stawką liniową odnosi się zasada, że nie można odliczać składek na ubezpieczenia społeczne (od dochodu) ani na ubezpieczenia zdrowotne (od podatku) w części, w jakiej przypadają od dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art 21, art. 52i 52a updf albo dochodu, od którego na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (np. od tzw. środków pomocowych).

Jeśli chodzi o zasady odliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne odnoszące się do przedsiębiorców, odsyłam do pierwszej części poświęconej rozliczeniom ha PIT-36. Tam też podałam – liczone od najniższej podstawy – miesięczne składki za 2006 r. na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe dla przedsiębiorców i miesięczne składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Więcej Rzeczpospolita.