Minister finansów przyznaje, że nie trzeba płacić vat…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

kwi 5, 2007

Zarówno podatnicy jak i gminy, które zażądają zwrotu VAT od użytkowania wieczystego, powinny go otrzymać.

Taki wniosek należy wysnuć ze stanowiska ministra finansów skierowanego do dyrektorów izb i urzędów skarbowych (nr PT10-812-167/2007/MR/429). Nawiązuje w nim do uchwały siedmiu sędziów NSA z 8 stycznia (opisywaliśmy ją w Rz" z 9 stycznia).

Sąd uznał, że osoby, które przed zmianą przepisów o VAT, tj. przed 1 maja 2004 r., otrzymały w użytkowanie wieczyste grunt od gminy lub Skarbu Państwa, nie muszą płacić z tego tytułu 22 proc.

Nie ma tego obowiązku również gmina.

NSA odpowiadał na pytanie, czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustalona przed 1 maja 2004 r., może być zwiększana o 22 proc. VAT, czy też gmina musi sama pokryć koszty podatku wprowadzonego mocą nowelizacji ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.

Organy skarbowe i Ministerstwo Finansów twierdzili, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest usługą. Nie godziły się przy tym z twierdzeniem, że została ona wykonana przed wejściem w życie przepisów obejmujących użytkowanie wie -czyste VAT. Przyjmując, że stało się to później, ich zdaniem można było opodatkowywać oddanie w użytkowanie gminnego lub państwowego gruntu 22-proc. stawką VAT. Wiele razy dochodziło do konfrontacji z doradcami podatkowymi, autorytetami w tej dziedzinie prawa i, oczywiście, samymi podatnikami.

W końcu do NSA trafiło pytanie prawne zadane w związku ze sprawą starosty Gostynina o wydanie wiążącej interpretacji w sprawie VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Chciał się on dowiedzieć, czy wnoszone po 1 maja 2004 r. przez użytkownika opłaty są kwotami netto, czyli bez podatku, czy brutto, czyli z VAT. W pierwszym wypadku gmina mogłaby doliczać do niej 22 proc. VAT, w drugim musiałaby pokrywać kwotę podatku z gminnej kasy.

NSA stwierdził w swojej uchwale, że jeżeli opłaty zostały ustalone przed 1 maja 2004 r., to ani nie zawierają w sobie należnego VAT, ani nie powinny być o ten podatek powiększone.

– Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest dostawą towarową nie usługą. Jeśli nastąpiło to wtedy, gdy VAT od użytkowania nie byto, nie powinien być on płacony także dziś, I to przez żadną ze stron umowy – orzekł NSA (sygn. I FSK 27/06).

Po uchwale pytaliśmy władze samorządowe kilku gmin, czy będą występowały o zwrot części podatku,

który musiały odprowadzić do budżetu państwa. Niektóre deklarowały taki zamiar, np. Katowice i najbardziej zainteresowany sprawą Gostynin. Wyrażały jednak obawy, czy ich wnioski znajdą aprobatę urzędników skarbowych, czy postępowania w sprawie zwrotów nie będą nadmiernie przedłużane.

Więcej Rzeczpospolita.