Zatrudnianie i refundacja kosztów pracy młodocianych pracowników

Rzeczpospolita (2010-08-13), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

sie 16, 2010

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. nr 77, poz. 518 ze zm. ), określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Jak donosi Rzeczpospolita,  rozporządzenie skierowane jest do pracodawców, którzy na podstawie zawartej z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wypłacają mu wynagrodzenie, a do ZUS odprowadzają od niego składki. Mogą oni wystąpić do centrum edukacji i pracy młodzieży w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy o zawarcie z nim umowy o refundację, a w konsekwencji o zwrot tego wynagrodzenia i odprowadzonych od niego składek na ubezpieczenie społeczne.

Kodeks pracy stanowi, że młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła jeszcze 18. Gdy nie ma kwalifikacji zawodowych, podpisujemy z nią umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. W pozostałych wypadkach wolno ją zaangażować do wykonywania prac lekkich. Zasadniczo młodocianego, który nie przekroczył jeszcze 16 lat, nie możemy zatrudniać.

Inspektor Pracy nie wyda zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, który nie ukończył 16 lat, gdy praca powoduje zagrożenie jego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego lub zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawieramy w formie nauki zawodu albo przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu nie może trwać krócej niż dwa lata i dłużej niż trzy. Okres nauki zawodu można skrócić o 12 miesięcy, jeżeli młodociany nie dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej, i wydłużyć, gdy ucząc się w takiej szkole nie zdał do następnej klasy lub gdy tej szkoły nie ukończył.

Jeśli chodzi natomiast o przyuczenie do wykonywania określonej pracy, to trwa ono od trzech do sześciu miesięcy. Ma za zadanie przygotować młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika oczywiście w zakresie prac, dla których nie wymaga się nauki zawodu.

Pracodawca zamierzający zatrudnić młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zamierza zatrudnić młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów;

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. 

Jeśli chodzi o refundacje wynagrodzeń i składek wypłacanych młodocianym, limity pomocy publicznej mają teoretyczne znaczenie. Refundacja kosztów kwalifikujących się dotyczy tylko wynagrodzeń i składek ZUS, a wartość poszczególnych elementów jest tak niska, że na pewno nie przekroczy wskazanych limitów pomocy publicznej. Refundacja nawet się nie zbliży się do tych granic. 

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 sierpnia 2010 r.