Od 2017r. nie jesteśmy już ZPCHR, ale zachowujemy prawo do Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W ostatnim czasie zlikwidowaliśmy protokołem likwidacyjnym większą ilość środków trwały w
tym także środek trwały sfinansowany z Zfron nie w pełni zamortyzowany. Środki te zostały oddane na złom i
otrzymaliśmy zapłatę 50 zł. Czy powinniśmy nie zamortyzowaną część likwidowanego środka z Zfronu zwrócić na
ten fundusz czy nie?
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), prowadzący zakład pracy
chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). W myśl art. 33 ust. 2 pkt 5
tej ustawy, fundusz rehabilitacji tworzy się m.in. ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych
zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej. Z literalnego brzmienia przywołanego przepisu
wynika, że prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek przekazania na ZFRON kwot, które otrzymał ze zbycia
środka trwałego w części niezamortyzowanej. Oznacza to, że prowadzący taki zakład ma obowiązek przekazania
wyłącznie tej kwoty, która pochodzi ze zbycia danego środka trwałego, a nie jakichkolwiek innych środków
prowadzącego zakład.
Czy pod pojęciem zbycia należy rozumieć sprzedaż, likwidacja, darowiznę i itd.?
Sprawa jest dla nas ważna, ponieważ wskaźniki do utrzymania Zfronu w naszej firmie są na granicy 25%
zatrudnienia osób niepełnosprawnych i w każdej chwili będziemy zmuszeni zwrócić środki do Pfronu.


Żeby widzieć odpowiedzi, musisz być zalogowany, bądź podać kod odblokowujący Cennik