Regulamin

§ 1
Regulamin określa zasady świadczenia przez Info Baza Solution sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przy ulicy Żwirki i Wigury 17 , usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu internetowego pod adresem internetowym www.baza-wiedzy.pl.

§ 2
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Info Baza Solution sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni ul. Żwirki i Wigury 17 ,
 2. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego”,
 3. Portal – Portal internetowy, będący systemem stron www posadowionych na serwerze internetowym Info- Bazy pod adresem internetowym www.baza-wiedzy.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami,
 4. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia  16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
 5. Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu.

§ 3
Na podstawie niniejszego Regulaminu Info Baza Solution sp. z o.o. w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

 1. informacje związane z ofertą i działalnością Info Baza Solution sp. z o.o., a także informacje o charakterze ekonomiczno-finansowym dzięki uprzejmości www.money.pl ,
 2. aplikację „zadaj pytanie” (ograniczona ilość pytań w zależności od wykupionej wersji) umożliwiającą zadanie pytania do konsultanta przez Użytkownika elektronicznego,
 3. aplikację „zadaj pytanie szkoleniowcowi” umożliwiającą złożenie do szkoleniowca przez Użytkownika elektronicznego zapytania przed i po szkoleniu w przeciągu 7 dni .
 4. codzienny monitoring prasy,
 5. prasa w pigułce,
 6. szkolenia ,
 7. bliżej prawa,
 8. korzyści z zatrudnienia ON,
 9. rekomendacje,
 10. wskaźniki finansowe,
 11. kalkulatory ,
 12. ważne adresy,
 13. call centre.

§ 4
Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych: Internet Explorer ver. 6.0 lub Mozilla ver. 1.5.

§ 5

 1. Użytkownik korzystający z Portalu jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez Info Baza Solution sp. z o.o. drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 6
Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług Info Baza Solution sp. z o.o. i nie mogą być wykorzystywane przez Klientów jako podstawa prawna.

§ 7

 1. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu za zgodą Info – Baza , oraz do korzystania z dostępnych aplikacji, o których mowa w § 3 ust. 1, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Info-Baza sp. z o.o.. W szczególności żadna część Portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Info Baza Solution sp. z o.o..

§ 8
Info Baza Solution sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Portalu.

§ 9

 1. Info Baza Solution sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Portalu ponosi Użytkownik Info Baza Solution sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Portalu
 3. Info Baza Solution sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Portalu.

§ 10
Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Info Baza Solution sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, nie może dostarczać do Info Baza Solution sp. z o.o. treści o charakterze bezprawnym.

§ 11
Info Baza Solution sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 12

 1. Info Baza Solution sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.

§ 13
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2009 r.