Uśpienie firmy różnicuje należności do ZUS

Rzeczpospolita (2010-09-22), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

wrz 23, 2010

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od jednego miesiąca do 24 miesięcy. Jeśli to zrobi, jego obowiązek ubezpieczeń społecznych ustaje od dnia, w którym rozpoczyna się przerwa w prowadzeniu firmy, poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, w okresie zawieszenia, a więc okresie wyłączenia z ubezpieczeń, przedsiębiorcy podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na zasadach obowiązujących dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie dotyczą ich natomiast ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Jeżeli przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom tylko przez część miesiąca, to za ten miesiąc zapłaci mniejsze składki To dlatego że kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ulega odpowiedniemu obniżeniu. Kwotę minimalnej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie. 

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które prowadzą działalność pozarolniczą lub z nimi współpracują, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem przedsiębiorca nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie zawieszenia działalności. Ale może zgłosić się do niego dobrowolnie.

Składki zdrowotnej  nie zmniejsza się proporcjonalne do liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu kalendarzowym. Przedsiębiorca musi wnieść ją w pełnej wysokości za miesiąc, w trakcie którego dopiero rozpoczął/zakończył (zawiesił bądź wznowił) wykonywanie działalności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 września 2010 r.