Zgłoszenie choroby zawodowej pracownika

Rzeczpospolita (2011-05-25), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

maj 26, 2011

Obowiązek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej organom Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu (PIS) i Państwowemu Inspektorowi Pracy (PIP) ciąży na wielu podmiotach, w tym na pracodawcy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

1) właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,

2) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Obowiązek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej organom PIS i PIP ciąży na wielu podmiotach, w tym na pracodawcy. Spoczywa również na:

– lekarzach zatrudnionych w jednostkach właściwych do rozpoznania choroby zawodowej oraz

– lekarzach i dentystach, którzy podczas wykonywania zawodu powzięli takie podejrzenie u pacjenta.

Prawo zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej ma również sam pracownik, nawet jeśli zakończył już pracę w narażeniu zawodowym. Jednak pracownicy nadal zatrudnieni w warunkach szkodliwych lub uciążliwych powinni zgłaszać podejrzenia chorób zawodowych za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nimi profilaktyczną opiekę zdrowotną z ramienia zakładu.

Niezależnie od podmiotu, który zgłasza podejrzenie choroby zawodowej, przepis wymaga, by zostało ono złożone powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i okręgowemu inspektorowi pracy, właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy lub siedzibę pracodawcy, jeżeli tam jest przechowywana całość dokumentacji dotyczącej narażenia zawodowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 maja 2011 r.