Ze środków ZFRON można sfinansować wyposażenie stanowiska pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-21), autor: Mateusz Brząkowski , oprac.: GR

lip 21, 2011

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej mają obowiązek prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. Z funduszu udzielana jest także pomoc indywidualna przeznaczona bezpośrednio na wydatki finansowane przez osoby niepełnosprawne – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia środki funduszu rehabilitacji w ramach pomocy indywidualnej przeznacza się m.in. na następujące rodzaje wydatków:

– odpłatność za przejazd w obie strony, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placówkach rehabilitacyjno-szkoleniowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

– zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych,

– adaptacja i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

– zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– zwrot kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtu za używany własny pojazd mechaniczny
do celów pozasłużbowych dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności z uszkodzeniem narządu ruchu,

– dojazdy do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu,

– opłacanie składki na indywidualne ubezpieczenia osób niepełnosprawnych.

Każdy ze wskazanych wydatków może być sfinansowany przez osoby niepełnosprawne, których zatrudnia pracodawca tworzący ZFRON. Pracownik taki musi złożyć jedynie stosowny wniosek o przyznanie pomocy wraz z uzasadnieniem.

Pomoc indywidualną przyznaje się na wniosek osób niepełnosprawnych:

– zatrudnionych w zakładzie na podstawie stosunku pracy lub umowy o pracę nakładczą, w tym przebywających na urlopach bezpłatnych oraz urlopach wychowawczych,

– będących uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w tym zakładzie,

– niepracujących byłych pracowników tego zakładu.

Ponadto na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 11 lit. g rozporządzenia w związku z możliwością sfinansowania odpłatności za pobyt na koloniach, obozach oraz turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci pracowników, a także dla dzieci osób niepełnosprawnych wniosek o przyznanie pomocy mogą złożyć zarówno niepełnosprawni pracownicy, jak i pracownicy pełnosprawni, którzy chcą sfinansować pobyt na kolonii swojego niepełnosprawnego dziecka.

Każdy pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) ustala regulamin ZFRON, w którym uszczegóławia zasady wykorzystywania środków funduszu. Dlatego też wszelkie kwestie nieuregulowane przepisami ustawy o rehabilitacji oraz rozporządzenia, a dotyczące wydatkowania pomocy indywidualnej, czyli m.in. forma udzielenia pożyczki, wysokość dochodu, od którego uzależnia się wysokość kwoty pomocy, procedura dotycząca umorzenia pożyczki, pracodawca powinien doprecyzować w regulaminie ZFRON.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 lipca 2011 r.