Nasza spółka podpisała z powiatowym urzędem pracy umowę na refundację przez rok części kosztów ponoszonych na wynagrodzenia oraz składki ZUS – za bezrobotnych do 30. roku życia. Są to uchodźcy z Ukrainy. Niestety jeden z nich nie sprawdził się jako pracownik i zwolniono go dyscyplinarnie. Co w tej sytuacji z dofinansowaniem? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – uchodźcy z Ukrainy mają możliwość uzyskania statusu osoby bezrobotnej, na co pozwala art. 22 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z tym przepisem obywatel Ukrainy może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ma to istotne znaczenie dla pracodawców, bo wspomniana wyżej ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uzależnia przyznanie wielu form wsparcia dla pracodawców od posiadania przez pracownika statusu osoby bezrobotnej. Na uwagę w tym zakresie zasługuje art. 150f tej ustawy. Wynika z niego, że starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Wysokość tej refundacji jest uzgadniana między stronami, ale nie może przekroczyć iloczynu liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ponadto pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 kodeks pracy (rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Urząd pracy zapewne skieruje do spółki kolejnego bezrobotnego pracownika na zwolnione miejsce pracy. W przypadku gdy spółka odmówi przyjęcia nowej osoby ze skierowania, urząd pracy wezwie spółkę do zwrotu pomocy finansowej w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym pracownik nie pracował. Nie ma więc różnicy, czy pracodawca odmówi przyjęcia uchodźcy z Ukrainy czy jakiejkolwiek innej skierowanej osoby.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 maja 2022 r., autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR