Nasza spółka ma być przejęta przez inną spółkę. Zostało zawarte porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany warunków zatrudnienia. Dodatkowo nowa spółka oferuje świadczenia dla każdego pracownika w równej wysokości 1000 zł. Czy będzie ono oskładkowane? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – w opisywanej sytuacji dochodzi do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy. Zgodnie z par. 1 w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Jeżeli u pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe, to dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników m.in. o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Pracodawca z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż siedem dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

W opisywanej sytuacji elementem towarzyszącym zmiany jest przyznanie pracownikom specjalnego świadczenia. Trudno więc w jednoznaczny sposób zakwalifikować taki stan faktyczny, ale na gruncie ubezpieczeń społecznych istotne jest to, że wypłata tych środków stanowi przychód pracowników.

Pomocne w ocenie podanego zagadnienia będzie stanowisko zawarte w piśmie ZUS z 27 grudnia 2022 r. (znak DI/100000/43/1222/2022). Rozpatrując podobny stan faktyczny, ZUS zwrócił uwagę na kilka kwestii prawnych. Wskazał, że z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w par. 2. Rozporządzenie nie wymienia jednak wśród przychodów, które korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Finalnie ZUS wskazał, że w rozpatrywanej sprawie, analogicznej do opisywanej sytuacji, należy odprowadzać składki od tego świadczenia. Podobnie należy postąpić w omawianej sytuacji.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 stycznia 2023 r., autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR