Pracodawcy ubiegający się o dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników będą uwzględniać w kosztach płacy ekwiwalent lub ryczałt wypłacany osobie pracującej w domu – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Taka zmiana w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), znalazła się w art. 6 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw). Zgodnie z dodawanym do ustawy art. 21 do wynagrodzenia brutto wliczane będą świadczenia określone w art. 6724 par. 3 i  4 kodeksu pracy. Chodzi tutaj o wypłacany przez pracodawcę ekwiwalent pieniężny albo ryczałt w wysokości odpowiadającej przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Jest to o tyle istotne, że co do zasady dofinansowanie do pensji osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 75 proc. kosztów płacy, te zaś stanowią wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki.

– To oznacza, że pracodawcy, którzy po tym, jak nowe przepisy wejdą w życie, będą składać wnioski o  wypłatę dofinansowania, w dołączanym do nich druku INF-D-P powinni w poz. 52 dotyczącej wysokości kosztów płacy uwzględniać kwotę ekwiwalentu lub ryczałtu, jeśli będą mieli osoby na zdalnej pracy – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Dodaje, że firmy powinny pamiętać o tym, aby te kwoty przekazywać nie w formie gotówkowej, lecz na konto pracownika. Przepisy ustawy uzależniają bowiem uzyskiwanie dopłat do pensji od tego, czy wynagrodzenie (wszystkie jego składniki) zostało w  ten sposób wypłacone. Ustawa z 1 grudnia 2022 r. wprowadza też zmianę do art. 28 ustawy o rehabilitacji. Przepis ten zakłada, że jeśli pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej, to jest zobowiązany do zapewniania podwładnym z  dysfunkcjami zdrowotnymi m.in. doraźnej opieki medycznej w miejscu pracy. Natomiast nowelizacja przewiduje, że firma nie będzie zobligowana do jej świadczenia pod adresem zamieszkania lub pobytu osoby niepełnosprawnej, jeśli wykonuje tam pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 10 dni w miesiącu. Jeśli zaś pracownik jest zatrudniony na część etatu, to powyższa liczba dni pracy zdalnej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 lutego 2023 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR