Dług w ZUS można rozłożyć na raty

Gazeta Ubezpieczeniowa (2011-08-29), autor: nieznany , oprac.: GR

sie 29, 2011

Jeśli przedsiębiorca ma wobec ZUS dług z tytułu nieopłaconych w terminie składek, może starać się o rozłożenie go na raty.

Jak czytamy w Gazecie Ubezpieczeniowej występując z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty, płatnik musi pamiętać, że przed zawarciem z ZUS umowy, zwanej układem ratalnym, będzie zobowiązany do spełnienia kilku warunków:
– przedsiębiorca będzie zobowiązany do całkowitego uregulowania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zatrudnianych przez siebie pracowników oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Warunek ten nie musi być spełniony w przypadku dłużników posiadających zadłużenie wyłącznie z tytułu własnego ubezpieczenia;
– w sytuacji, gdy wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez inny organ egzekucyjny niż dyrektor oddziału ZUS, zadłużony przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacenia powstałych w jego efekcie kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia;
– jeżeli w stosunku do zobowiązanego prowadzone jest skuteczne postępowanie egzekucyjne, zawarcie umowy w przedmiocie ratalnej spłaty zadłużenia będzie mogło dojść do skutku jedynie w sytuacji, gdy zawieszenie postępowania egzekucyjnego i rozłożenie należności na raty da większą gwarancję szybszego i skuteczniejszego zaspokojenia wierzyciela;
– jeżeli przedsiębiorca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą, warunkiem koniecznym do zawarcia i utrzymania w mocy układu ratalnego będzie terminowe i w pełnej wysokości opłacanie składek bieżących.

W przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje dwóch kolejnych rat określonych w umowie ratalnej lub opłaci je w zaniżonej wysokości, ZUS będzie miał prawo do jednostronnego rozwiązania takiej umowy. Identyczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku terminowego regulowania składek bieżących.

Ubiegając się o rozłożenie zadłużenia na raty, dłużnik powinien dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe, aby wnioskowana przez niego ilość rat, a także ich wysokość była dla niego optymalna.
Podkreślenia wymaga fakt, że samo złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o układ ratalny nie skutkuje automatycznym rozłożeniem powstałego zadłużenia na raty, jako że udzielenie tego typu ulgi jest ostatecznie pozostawione do uznania ZUS.

Więcej w Gazecie Ubezpieczeniowej z 30 sierpnia 2011 r.