Nie tak łatwo ustalić składkę wypadkową…

Rzeczpospolita , autor: Michał Culepa , oprac.: GR

cze 22, 2007

Firma zatrudniająca w ubiegłym roku średnio poniżej 10 pracowników nie miała obowiązku wystawiania ZUS IWA. W bieżącym roku zatrudnia Ich więcej. Jakie składki wypadkowe musi płacić: wyliczone czy podstawowe (1,8 proc.)

Pracodawca wskazany w pytaniu za rok 2006 nie ma jeszcze obowiązku składania informacji ZUS IWA, a stopa procentowa składki wypadkowej wynosi dla niego 1,80 proc. podstawy wymiaru. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala ZUS. Jest to iloczyn stopy procentowej składki wypadkowej określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik, i wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika. Wynika tak z art. 28 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.). Dane dotyczące płatnika za poprzedni rok kalendarzowy, w szczególności:

dane identyfikacyjne,

rodzaj działalności według PKD,

liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego,

adres,

sam płatnik jest obowiązany przekazać do ZUS do końca stycznia danego roku, na formularzu ZUS IWA.

Liczbę ubezpieczonych (w praktyce wszystkich pracowników oraz zleceniobiorców zatrudnianych w zakładzie na miejscu) ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej dzień. Znaczy to, że do składania informacji ZUS IWA są zobowiązani płatnicy (por. Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA", ZUS, Warszawa 2006, s. 4, opubl. na www.zus.pl):

zgłoszeni nieprzerwanie do ZUS od 1 stycznia do końca roku, za których składają informację, i co najmniej dzień w następnym roku (w przypadku wskazanym w pytaniu pracodawca był zgłoszony jako płatnik składek wypadkowych co najmniej od 1 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2007 r.),w roku, za który składają informacje (w przypadku pytającego – w 2006 r.), już zatrudniali co najmniej 10 osób, byli wpisani 31 grudnia roku, za który składają informację, do rejestru REGON (w przypadku pytającego – wpis REGON na dzień 31 grudnia 2006 r.).

Więcej Rzeczpospolita.