Czyste finanse publiczne…

PULS BIZNESU , autor: Di , oprac.: GR

cze 27, 2007

Rząd przyjął projekt ustawy o finansach publicznych. Teraz będzie przejrzyście i oszczędnie obiecał.

Finanse publiczne staną się bardziej przejrzyste, co ułatwi ich kontrolę, ukróci marnotrawstwo i zapobiegnie korupcji. Szacuje się, że w latach 2008-2009 oszczędności z tego tytułu sięgną 1 proc. PKB, czyli wyniosą około 10 mld zł brzmi komunikat.

Projekt zakłada likwidację zakładów budżetowych i samorządowych funduszy celowych.

Budżet państwa będzie zawierał kolejne elementy wprowadzające budżet zadaniowy. Oznacza to m. in., sporządzanie planu wydatków na konkretne zadnia. Kontroli wydatków ma służyć audyt zewnętrzny, wykonywany na takich samych zasadach jak w sektorze prywatnym.

Reforma zaostrzy również normy oszczędnościowe. Gdyby dług publiczny przekroczył 55 proc. BKP, w projekcie budżetu na następny rok nie będzie wzrostu płac w budżetówce. Jeśli dług przekroczy 60 proc. rocznego PKB, rząd przedstawi m.in. program sanacyjny, uwzględniający niższe wydatki

Rząd przyjął też przepisy wprowadzające ustawę. Według nich, do końca 2008 r. zlikwidowane zostaną niektóre fundusze celowe. Część zostanie połączona (np. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Fundusz Kolejowy i Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, NFOŚiGW oraz PFRON zostaną natomiast przekształcone w państwowe fundusze celowe, ale stracą osobowość prawną.

Więcej Puls Biznesu.