Coraz więcej spraw przedsiębiorca może załatwić przez internet…

Rzeczpospolita , autor: Paweł Wrześniewski , oprac.: GR

lip 31, 2007

Przedsiębiorca może załatwić przez Internet coraz więcej spraw. Dotyczy to formalności w ZUS, urzędzie skarbowym czy rejestrze sądowym. Do każdej z tych instytucji można już przekazywać drogą elektroniczną niektóre formularze. Umowy zawarte za pośrednictwem komputera również są ważne. Mimo to bez odchodzenia od komputera trudno jeszcze w Polsce prowadzić firmę nie internetowej właściwego organu administracji publicznej. Jest jednak istotny warunek: podanie trafiające do organu musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 63 § 3a kp.a.). Jeśli przepisy wymagają składania podań na urzędowych formularzach, to dokument elektroniczny musi zawierać odpowiednie dane i zachowywać układ takiego formularza. Oczywiście przepisy kodeksu postępowania administracyjnego znajdą zastosowanie tylko tam, gdzie konkretny urząd zamieścił na swojej stronie internetowej interaktywny formularz. Wówczas wysłanie pisma w takiej formie pozwoli nadawcy dochować terminu tak, jak gdyby wysłał je na poczcie lub osobiście złożył w biurze podawczym urzędu (art. 57 § 5 kp.a.).

Samo to, że przedsiębiorca wysłał jakieś pismo albo nawet stale komunikuje się z urzędem za pomocą elektroniki, nie oznacza bynajmniej, iż i urząd będzie z tej drogi korzystał. Do tego potrzeba jeszcze małej dodatkowej formalności. Przedsiębiorca musi zażądać od urzędu doręczania pism w tej formie bądź wyrazić na to zgodę.

Informatyka coraz śmielej wchodzi do polskiego prawa. Obejmuje to nie tylko relacje między przedsiębiorcami, lecz także załatwianie spraw administracyjnych. O e-projektach w polskich urzędach pisaliśmy m.in. w Rz" z 28 lutego ( Mają być sposoby na nadrobienie opóźnień"). Dziś zajmiemy się tym, w jakim zakresie przedsiębiorca może już prowadzić firmę bez odchodzenia od komputera.

Doręczanie pism

Nowinki internetowe wchodzą do szeroko pojętego postępowania administracyjnego. Przepisy od dawna już pozwalają na wnoszenie podań e-mailem. Dotyczy to dokumentów adresowanych do organów administracji publicznej (art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego). Wydaje się, że wystarczy wysłać pismo na adres poczty elektronicznej ujawniony na stronie internetowej danego urzędu w charakterze ogólnego adresu kontaktowego.

Przykład

Przedsiębiorca wysyła wniosek o wydanie decyzji na służbowy adres poczty elektronicznej pracownika jednego z departamentów. Uczynił tak, mimo że pracownik ten nie został ujawniony na stronie internetowej ministerstwa jako osoba właściwa ani nawet nie ma w zakresie swoich obowiązków zajmowanie się takimi sprawami. E-mail taki trudno więc uznać za wniesienie podania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Więcej Rzeczpospolita.