Fundacje poprowadzą pośrednictwo pracy…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sie 8, 2007

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje fundacje i stowarzyszenia, które zorganizują specjalistyczne pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Instytucje te uzyskają wsparcie finansowe z PFRON na prowadzenie działań, których celem jest udzielenie pomocy niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, czyli np. na prowadzenie specjalistycznego pośrednictwa pracy, doradztwa i poradnictwa zawodowego, tworzenie indywidualnych planów rozwoju zawodowego dla takich osób. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie przygotowanie niepełnosprawnych do aktywnego poszukiwania pracy lub utrzymania takich osób w zatrudnieniu. Wprowadzenie specjalistycznego, niepublicznego pośrednictwa pracy dla niepełnosprawnych zapowiadał już Paweł Wypych, poprzedni pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Przekazanie takich funkcji organizacjom pozarządowym przewidują także założenia do nowej ustawy o wspieraniu integracji osób niepełnosprawnych.

– To zaprzyjaźniona fundacja, a nie urząd pracy, pomogła mi znaleźć niepełnosprawnego pracownika. Organizacje pozarządowe posiadają zazwyczaj większą wiedzę o specyfice poszczególnych niepełnosprawności, przez co łatwiej mogą znaleźć kandydata na określone stanowisko pracy – tłumaczy Anna Szczepkowska z firmy DCC z Lublina.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, organizacje pozarządowe będą mogły także uzyskać dofinansowanie na zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych lub niepełnosprawnych ruchowo. Pomoc pieniężną uzyskają także te stowarzyszenia i fundacje, które organizują i prowadzą szkolenia dla tłumaczy języka migowego. Dotychczas organizacje, które realizowały takie zadania, nie mogły liczyć na dofinansowanie z PFRON.

Więcej Gazeta Prawna.