Jak pieniądze unijne pomogą w walce z wykluczeniem społecznym…

Gazeta Prawna , autor: Jerzy Kwieciński , oprac.: GR

paź 8, 2007


Aby skutecznie walczyć z wykluczeniem społecznym, potrzebne są nowe, bardziej adekwatne metody działania. Rozwiązywaniu właśnie tych problemów mają służyć inicjatywy podejmowane w ramach I i VII Priorytetu Programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Inicjatywy te będą miały w większości charakter systemowy. Jednym z podstawowych typów projektów realizowanych w ramach POKL będą programy doskonalenia zawodowego dla kadr instytucji rynku pracy i pomocy społecznej (m.in. kursy, szkolenia, doradztwo oraz studia uzupełniające i podyplomowe). Przedsięwzięcia te przyczynią się do podniesienia skuteczności podejmowanych przez tych pracowników działań i poziomu świadczonych usług. Ponadto zwiększony zostanie dostęp do programów i usług związanych z zatrudnieniem oraz systemem integracji społecznej poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Szczególnym obszarem wsparcia będzie rozwój aktywnych form integracji poprzez przywracanie zdolności do podjęcia zatrudnienia (szkolenia, poradnictwo, zwiększanie mobilności zawodowej). Dotyczy to przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, imigrantów oraz osób opuszczających placówki opieki zastępczej i więzienia. Wspierana będzie także równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz prowadzone będą działania ukierunkowane na pomoc w godzeniu życia zawodowego i prywatnego.

Więcej Gazeta Prawna.