Data wystawienia faktury nie decyduje o obowiązku zapłaty…

Rzeczpospolita , autor: Michał Krzewiński , oprac.: GR

mar 1, 2007

Data wystawienia faktury nie decyduje o obowiązku zapłaty podatku

Firmy z branży paliwowej i tytoniowej, a także produkujące alkohol mogą mleć poważne problemy z fiskusem. Wiele z nich nieprawidłowo, zdaniem organów podatkowych, rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie.

Ujawnienie tych nieprawidłowości w toku kontroli może skutkować nie tylko określeniem przez urzędy celne podatku – za poszczególne miesiące – w prawidłowej wysokości, ale także doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

Data faktury czy wyprowadzenia ze składu

Błędy zdarzają się zwłaszcza przy sprzedaży takich wyrobów -akcyzowych zharmonizowanych, z jednoczesnym ich wyprowadzeniem ze składu podatkowego. Przyczyną ich powstawania są nieprecyzyjne i dość niefortunne zapisy ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z jej art. 4 ust. 1 obie te czynności, tj. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju oraz wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego, podlegają akcyzie.

Z kolei art. 6 ust. 1 tej ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu. Jednocześnie ust. 2 mówi, że jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek potwierdzania fakturą tych czynności, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonania czynności. Pamiętajmy, że art. 106 ust. 1 ustawy o VAT nakłada na podatników obowiązek wystawienia faktury stwierdzającej sprzedaż.

Wiele firm, kierując się treścią art. 6 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, rozpoznaje obowiązek podatkowy w akcyzie w momencie wystawienia faktury potwierdzającej sprzedaż. Taka praktyka może, niestety, prowadzić do nieprawidłowości, zwłaszcza gdy firma wystawia fakturę później, niż następuje faktyczne wyprowadzenie towarów ze składu podatkowego. Wtedy bowiem obowiązek podatkowy będzie rozpoznany za późno.

Zaległość w jednym miesiącu, nadpłata w innym.

Niewłaściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego, zwłaszcza w sytuacji gdy towar jest wyprowadzany ze składu w jednym miesiącu, a faktura jest wystawiana dopiero w miesiącu następnym, skutkuj e zaniżęniem zobowiązania podatkowego w akcyzie w miesiącu wydania towaru i jego zawyżeniem w miesiącu kolejnym. Ponadto błędne określenie dnia powstania obowiązku podatkowego powoduje niewłaściwe określenie momentu, od którego należy liczyć termin na zapłatę akcyzy za okresy dzienne.

Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego obowiązek podatkowy powinien być rozpoznany w dniu wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego, a nie w dniu wystawienia faktury, należy przeprowadzić analizę przepisów akcyzowych, nie tylko krajowych, ale także tych, które zostały wydane przez ustawodawcę wspólnotowego.

Więcej Rzeczpospolita.